درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری وجرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین‌المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش‌های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری‌های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن‌ها یکسان‌انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی‌های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی‌ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن‌ها در مناطق بی‌قانون است. استفاده از کنوانسیون‌های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت‌های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Legal Doctrine on Necessity of Equaling Modern Piracy with Terrorism (with Emphasis on Piracy off the Coast of Somalia)

نویسندگان [English]

  • Hasan Poorbafrani 1
  • Ali Omidi 2
  • Behrooz Gholizadeh 3
1 Associate Professor at Criminal Law and criminology, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Department of Political science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
The modern piracy is one of the global challenges which has been undermining maritime security and international trade especially off the coast of Somalia. This challenge has been to the extent that leads to the intervening of the Security Council. One of the main problem in coping with modern piracy is the inefficiency of anti-piracy measures contained in the Law of See Convention. In fact, new forms of piracy has been accompanied with new technologies, but legal measures against it are old fashioned ones. For serious combating against piracy, it requires to go beyond existing Law of Sea. One of these measures is equating piracy crime with terrorism. To overcome the shortcomings and limitations of the international law of piracy, it should be taken account as similar with terrorism, because there are many similarities between these two categories. Among these similarities, we can indicate to elements such as both being criminal, organized, transnational and growing in anarchical and lawlessness areas. Using international anti-terrorism legal mechanisms in anti-piracy combat will pay off part of the limitations of existing international legal system on piracy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piracy
  • Terrorism
  • Offshore of Somalia
  • The Security Council
  • International Criminal Law
منابع
پوربافرانی، حسن(1395). حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، تهران: انتشارات جنگل.
پوربافرانی، حسن(1396). حقوق جزای بین‌الملل، تهران: انتشارات جنگل.
تروس، تولیو(1389). «دزدی دریایی، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومالی»، ترجمه علی آقا حسینی دهاقانی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 43، زمستان 1389.
تقی زاده، زکیه(1391). تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات گنج دانش.
ساعد، نادر(1389). تروریسم و حقوق بشر، تهران: نشر دادگستر.
فیوضی، رضا(1386). حقوق بین‌المللی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ناجی راد، محمدعلی(1387). جهانی شدن تروریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
هاشمی، سید حسین(1390). تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین‌المللی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 
ب. لاتین
Ahmed, Mohamed(2009).Pirate Stock Exchange Helps Fund Hijackings, FINANCIAL POST (Can.), Dec. 1, 2009, http://www.financialpost.com/news-sectors/story.html id=2289558
Bowett, D. W. (1982). Jurisdiction: Changing Patterns of Authority over Activities and Resources, the British Yearbook of International Law, Oxford.
Burgess J., r., Douglas R., The Dread Pirate Bin Laden, LEGAL AFF, July-Aug. 2005, at 32, 32-33.
Cowell, Alan (2009). Britain to Add 700 Troops to Fight in Afghanistan, N.Y. TIMES, Apr. 30, 2009.
Dahlvang, Niclas (2006). Thieves, Robbers, & Terrorists: Piracy in the 21st Century, 4 REGENTJ. INT'L L. 17, 17-18 (2006)
France Raid Ship after Crew Feed, BBC NEWS, Apr. 12, 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7342292.stm.
Gilbert, Geoff (1992). Crimes sans Frontiers: Jurisdictional Problems in English Law, the British Yearbook of International Law, Oxford.
Kaplan, David E., et al (2003). The Shadow over the Summit, U.S. NEWS & WORLD REP., Oct. 20, 2003, at 29.
Kontorovich, Eugene (2009). International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia, ASIL INSIGHT (Am. Soc'y of Int'l Law, Wash., D.C.), Feb. 6, 2009, http://www.asil.org/insights090206.cfm
Pitman, Todd & Houreld, Katharine, (2009). NATO Frees 20 Hostages; Pirates Seize Belgian Ship, BOSTON GLOBE, Apr. 19, 2009.
Puchala, Donald J. (2005). Of Pirates and Terrorists: What Experience and History Teach, 26 CONTEMP. SECURITYPOL'Y 1, 19 (2005)
Randall, Kenneth, C. (1988). Universal Jurisdiction under International Law, Texas Law Review, Vol. 66.
Shaw, M. N. (1994). International Law, Grotius Publications, Third Edition.
Sorensen, Max (1968). Manual of Public International Law, New York, Macmilan, Martin`s Press.
Soulas, Delphine (2003). Poverty Stirs Turbulence in Asian Waters; Attacks on Ships Triple Since '93, WASH. TIMES, Oct. 10, 2003, at Al7.
Sterio, M. (2010). Fighting piracy in Somalia (and elsewhere): why more isneeded. Fordham Int'l L J, 33, 372.
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?Id=52871.
http://www.icc-ccs.org/index.php?Option=comcontent&id=30&itemid=12(last visited Feb.28, 2010).
New Brand of Piracy Threatens Oil Tankers in Malacca Straits, ICC, Sep. 2, 2003, http://www.icc.wbo.org/iccdfid/index.html.
SC. Res.1816, para.7 (a), (2 June 2008), UN Doc. S/RES/1816.
SC. Res.1918, para.4, (27 April 2010) UN Doc. S/RES/1918.
SC.Res.1838, para.2, (7 October 2008), UN Doc. S/RES/1838.
The Security Council, Resolution 2125 (2013)
The Security Council, Resolution 2125 (2013), available at: http: //www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2125%282013%29.
The Security Council, Resolution1851 (2008), available at: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1851%282008%29.