الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا حقوق بین الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده


 متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت­محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب­های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می­شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟
فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان­های نظری دکترین­های شاخص روند انسانی­شدن حقوق بین­الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه­ها و عوامل بسترساز تروریسم می­گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان­های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین­الملل به مقولاتی که در بحث ریشه­های تروریسم می­گنجند، دورنمای موفقیت­آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می­کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

requirements of countering terrorism in context of humanization of international law

نویسندگان [English]

  • Hosain Sharifi 1
  • Fateme Fathpour 2
1 Associate Professor Of Islamic Azad University Science And Research Branch, Tehran
2 Ph.D. Candidate Of International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

States And International Institutions Have Put Countering Terrorism As A Serious Chalange Under Consideration And In This Regard Many Methods Have Been Used. After 9/11 Global Community within State - Centric Paradigm, Use Force To Suppres Terrorism But Failure Of These Forcible Methods Reveal two Things.
First ,Countering Terrorism By Merely Use Of Force Can`t Eventuate Desired Result.And Actually Will Deepening This Omnious Phenomenon. Second, Effectiveness Of Countering Terrorism Measures Is Based On Paying Attention To Roots And Nature Of Terrorism.
Utilization Of Fundamental Teachings Of Three Key Doctrines Of Humanization Process Of International Law, Good Governance, Human Security, Responcibility To Protect, Which Figure On Roots Of Terrorism Can Provide A Successful And Effective Method For Countering Terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • counter terrorism
  • humanization of international law
  • Human Security
  • Good governance
  • responsibility to protect
الف. فارسی
اکبری رودپشتی، عظیم(1391)، آثار متقابل صلح بین‌المللی و حقوق بشر در پرتو اندیشه‌های کانت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی.
الهویی نظری، حمید(1389)، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: نشر دادگستر.
تاموشات، کریستیان(1386)، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: انتشارات میزان.
تسون، فرناندو(1388)، فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، تهران: انتشارات شهردانش.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال‌الدین و سرخیل، بهنام(1393)، رفتارهای حمایت‌گرانه و امنیت انسانی، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، شماره 2.
ذاکریان، مهدی(1381)، حقوق بشر در هزاره جدید،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زمانی، سید قاسم و وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا(1386)، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران: انتشارات شهر دانش.
شریفی طرازکوهی، حسین و یوسف فرزانه (1392) امکان یا امتناع نظریه مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه اندیشمندان حقوق، سال اول، شماره 4.
عالم، عبدالرحمن(1387)، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم)،تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
عبدالهی، محسن و فاطمه کیهانلو(1384)، سرکوب تروریسم در حقوق بین‌الملل،تهران: معاونت پژوهش، تدوین. تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
کاتوزیان، ناصر(1385)، فلسفه حقوق، جلد 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
موحد، محمدعلی(1382)، در خانه اگر کس است،تهران: نشر کارنامه.
وکیل، امیرساعد(1392)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین‌المللی تا مسئولیت حمایت، جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21، تهران: انتشارات شهردانش.
 
ب. لاتین
Abbas, Tahir & Awan, Imran (2015), Limits Of UK Counterterrorism Policy and Its Implications for Islamophobia and Far Right Extremism, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol. 4(3).
Amnesty International, (2013) “Will I Be Next?”Us Drone Strikes In Pakistan, Amnesty International Publication.
Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, (1993) International Law and the Use of Force: Beyond the Un Charter Paradigm.
Badescu, Cristina Gabriela, (2011) Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect, Routledge.
Birch, Marion Et Al., (2012), Drones: The Physical And Psychological Implications Of A Global Theatre Of War, Medact.
Brooke-Holland, Louisa, (2015), Overview of Military Drones Used By the UK Armed Forces, House of Commons Library.
Byman, Daniel, (2015), Al Qaeda, The Islamic State, And The Global Jihadist Movement: what Everyone Needs To Know, Oxford University Press.
Cassese, Antonio(2001),Terrorism Is Also Distrupting Some Crucial Legal Categories Of International Law,European Journal Of International Law, Vol 12,No. 5.
Collins, Richard, (2014) Classical Legal Positivism In International Law Revisited: International Legal Positivism In A Post-Modern World, Edited By Jo¨ Rg Kammerhofer Et Al. Cambridge University Press.
Commission on Human Security, (2003) Human Security Now: Protecting and Empowering People, New York.
Dabiq, (1435) Issue 3: A Call to Hijrah, Shawwal.
Dabiq, (1435) Issue 4: The FalledCrusade, DhulHijjah.
Dabiq, (1436) Issue 8: Shari`Ah Alone Will Rule Africa, Jumada Al Akhirah.
Daskal, Jennifer (2008), How to Close Guantanamo, World Policy Institute.
Dunne, Tim, (2007), The Rules Of The Game Are Changing’: Fundamental Human Rights In Crisis After 9/11, International Politics, Palgrave Macmillan.
Elagab, Omer AndjeehaanElagab, (2007) International Law Documents, Relating To Terrorism, Third Edition, Routledge.
European Commission against Racism and IntoleranceofCouncil of Europe, (2004) General Policy Recommendation NO.8
Evans, Gareth, (2008) The Responsibility Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once And For All, Brookings Institution.
Executive Office of the President, (2007) Statement of Administration Policy.
Farrall, JeremyMatam, (2007) United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press.
Gorman, Robert F. & Edward S. Mihalkanin (2007), Historical Dictionaries Of International Organizations, Second Edition, and The Scarecrow Press.
Hocking, Jenny, (2007) Colleen Lewis Counter-Terrorism and the Post-Democratic State, Edward Elgar Publishing Limited.
Iciss (2001), the Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research Centre.
Institute for Economics and Peace, (2015), Global Terrorism Index.
Kammerhofer, Jorg & D’aspremont, Jean (2014) International Legal Positivism In A Post-Modern World, Cambridge University Press.
Khawaja, Sarfraz,) 2011(Good Governance And Result Based Monitoring, Poorab Academy.
Meron, Theodor, (2006) the Humanization of International Law, Martinus Nijhoff Publishers.
Moghadam, Assaf, (2006) The Roots Of Terrorism, Chelsea House Publisher.
O’Toole, Therese Et Al., (2016) Governing Through Prevent? Regulation and Contested Practice in State–muslim Engagement, Sociology, Vol. 50(1).
Pavel Remec, Peter, (1960) the Position of the Individual in International Law According To Grotius and Vattel, Martinus Nljhoff.
S.S. LotusCase, (1927) (France V. Turkey), Judgment of 7 September 1927, PCIJ.
Saul, Ben, (2006) Defining Terrorism in International Law, Oxford University Press.
Schmitt, Michael N., Counter-Terrorism and the Use of Force in International Law, Marshall Center Papers.
Security Council resolution 1368, (12 September 2001).
Security Council resolution1373, (28 September 2001).
Security Council resolution1456, (20 January 2003).
Stanford Clinic (2012) Living Under Drones: Death, Injury, and Trauma to Civilians from Us Drone Practices in Pakistan, Stanford Law School.
Trindade, Cancado A.A )2010(, International Law For Humankind Toward A New Jus Gentium,Nijhoff.
Tuck, Richard, (2002) the Right of War and Peace: Political Thought and International Order From Grotius to Kant, Oxford University Press.
UN Doc, Human Rights Council resolution, A/HRC/25/L.32/ 24 March 2014.
UNDP, Human Development Report (1993).
UNDP, Human Development Report (1994).
Welch, Michael, American (2009) ‘Pain-Ology’ In the War on Terror: A Critique of ‘Scientific’ Torture, Theoretical Criminology.