سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2015.3498

چکیده

چکیده
جرم سرقت ساده زمانی که با به‌کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می‌گردد، تبدیل به سرقت مشدد می‌شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون‌گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن‌ها می‌توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف‌نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین‌رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robbery in Iranian and English Criminal Systems

چکیده [English]

Abstract:
 
When the crime of theft combine with the use of annoying action or menace against another, change into an aggravated theft. This theft that has called robbery, cause the aggravation of the offender’s punishment. The reason of this subject should be search in the use of force and violence which may cause danger for the life of the victim. Accordingly, in order to have a more efficient combat to this crime, it is essential that a deliberate penal policy to be considered; but looking at the Iranian legislator’s approach that is reflected in the article 652 of Tazirat Code 1375, show some shortcomings, including not stipulate to the word "threat" on the side of the annoyance (and the possible difference opinions of), and also not prevent from covering on behalf of the legal element of the crime. Thus, in this paper, According to the English criminal system approach for robbery, modifications such as expanding the scope of the crime and deleting the sentence relating to being armed of the thief at the time of stealing from legal element of the crime (for removing any ambiguity) are suggested to the Iranian lawmaker.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • theft
  • annoyance
  • Menace
  • robbery
منابع
الف. فارسی
آقائی، بهمن، (1382)، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
انوری، حسن و دیگران، (1388)، فرهنگ فشرده سخن، جلد اول، تهران: انتشارات سخن.
ایرانی ارباطی، بابک [گردآورنده]، (1386)، مجموعه نظرهای مشورتی جزائی، جلد اول، تهران: انتشارات مجد.
بازگیر، یدالله [تدوین‌کننده]، (1386)، سرقت، جعل و خیانت‌درامانت در آرای دیوان عالی کشور، تهران: انتشارات بازگیر.
بازگیر، یدالله [تدوین‌کننده]، (1389)، علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور، تهران: انتشارات جاودانه و بازگیر.
 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
 حبیب زاده، محمدجعفر، (1389)، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران: نشر دادگستر.
حبیب زاده، محمدجعفر، (1388)، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)، تهران: انتشارات سمت.
 رشدیه، هرمز، (1390)، فرهنگ تشریحی ـ کاربردی حقوق، جلد اول، تهران: انتشارات نوربخش.
زراعت، عباس، (1382)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات 3)، تهران: انتشارات ققنوس.
میرمحمدصادقی، حسین، (1381)، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان.
هِرینگ، جاناتان، (1392)، مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمه امیر اعتمادی، تهران: انتشارات جنگل.
ب. لاتین
Adler, Freda et al, (2008), Criminology, The First Canadian Edition, New York: McGraw-Hill.
Ashworth, Andrew, (2009), Principles of Criminal Law, Sixth Edition, London: Oxford University Press.
Baird, Norman, (2010), Criminal Law (2009- 2010; Questions & Answers Series), Seventh Edition, London: Routledge-Cavendish.
 Bruinsma, Gerben & Weisburd, David, (2014), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, New York: Springer Reference.
Card, Richard, (2006), Criminal Law, Seventeenth Edition, New York: Oxford University Press.
Childs, Penny, (2005), Criminal Law (Nutcases), Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell.
Clarkson, CMV, (2005), Understanding Criminal Law, Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell.
Cross, Noel, (2010), Criminal Law & Criminal Justice; An Introduction, First Published, London: SAGE Publication Inc.
Keenan, Denis, (2007), Smith & Keenan's English Law; Text and Cases,Fifteenth Edition,London: Pearson Education Limited.
Elliott, Catherine & Quinn, Frances, (2009), English Legal System, Tenth Edition, London: Pearson Education Limited.
 ____________________________, (2010), Criminal Law, Eighth Edition, London: Pearson Education Limited.
Geary, Roger, (2002), Understanding Criminal Law, First Published, London: Cavendish Publishing Limited.
Heaton, Russell, (2006), Criminal Law, Second Edition, New York: Oxford University Press.
Herring, Jonathan, (2007), Criminal Law, Fifth Edition, London: Palgrave Macmillan.
______________, (2010), Criminal Law Statutes 2009- 2010, First Published, London: Routledge.
Hornby A S, et al, (2010), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Eighth Edition, New York: Oxford University Press.
Huxley- Binns, Rebecca, (2009), Criminal Law, First Published, New York: Oxford University Press.
Jefferson, Michael, (2009), Criminal Law, Ninth Edition, London: Pearson Education Limited.
Molan, Mike, (2008), Cases & Materials on Criminal Law, Fourth Edition, London: Routledge-Cavendish.
Siegel, Larry J., (2012), Criminology, Eleventh Edition, New York: Wadsworth Cengage Learning.
Theft Act 1968.
Theft (Amendment) Act 1996.
Wild, Ellis, (2006), Webster’s New World Law Dictionary, New York: Wiley Publishing, Inc.