بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار و مدیرگروه حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می­باشد، به­طوری­که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده­ی غیر مجاز از فاضلاب می­باشد.
در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده­ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه­های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می­توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه­ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می­باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Criminal Challenges from Performance Article 688(914) of the Islamic Criminal Act

نویسندگان [English]

  • Seyed Amin Nejat 1
  • Farhad Dabiri 2
1 Ph.D. candidate of Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Department of Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Article 688 of the Islamic criminal act that has mentioned threats against public health that is as a crime and designates its punishment. The example of threats against public health include the "polluting drinking water or the distribution of polluted drinking water", in such a way that the mentioned examples are related to water and soil pollution, solid waste, illicit livestock butchery, and agriculture crops pollution by illicit use of wastewater.
In the analyses of this article the following subjects have been extensively explained to provide a correct understanding of this article according to criminal law principle: Mens rea, Actus reus, and legal factor of crime, authorities and individuals who report and recognize the crime, being conditioned to have criminal result, being deliberate, and other characteristics of the crime of the threat against public health. Then, some ambiguities have been identified in carrying out the article. One of the main ambiguities is the Mens rea within the crime of this article .To know whether the intention and awareness is essential to as certain this factor or the criminal mistake resulting from carelessness to Environmental Considerations as certain this factor. Distinction between the threats against public health and environment pollution and prison punishment other challenges in carrying out are this article that have been analyzed and studied in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • public health
  • Crime
  • Environmental Pollution
  • Punishment
  • Prison
منابع
  الف. کتابها
- آشوری، محمد،(1382)، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین. تهران: نشر گرایش.
- تقی زاده انصاری، مصطفی، (1376)، حقوق کیفری محیط زیست. تهران: نشر قومس.
- حیاتی، علی عباس، (1389)، مقدمه علم حقوق، تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان.
- دبیری، فرهاد، (1383)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست. تهران: نشر سازمان حفاظت محیط زیست.
- زراعت، عباس، (1382)، شرح قانون مجازات اسلامی. بخش تعزیرات 3، تهران: نشر ققنوس.
- قاسمی، ناصر، (1391)، حقوق کیفری محیط زیست. تهران: نشر جمال الحق.
- نوربها، رضا، (1390)، زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: نشر گنج دانش.
 
 ب: مقالات
- انصاری، باقر، (1383)،«مطالعه تطبیقی حقوق حاکم بر محیط زیست آبی در حقوق موضوعه ایران»، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، نشر برگ زیتون: 103-140.
- شاه ملک پور خشک بیجاری، حسن، (1383)،« از جرم انگاری تا جرم زدایی در عرصه حقوق محیط زیست»، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، نشر برگ زیتون:165-175.
- عبدالهی، محسن، 1386، حمایت کیفری از محیط زیست، تاملی بر بایسته­های حقوق کیفری محیط زیست، مجله علوم محیطی، سال پنجم، شماره اول، پاییز1386: 97-117.
- کوشکی، غلامحسن، 1388، چالشهای نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی، مجله اطلاع رسانی حقوقی، شماره17و18، بهار 1388: 87- 104
- وطن دوست، صابر، 1383، بررسی جرایم زیست محیطی در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، نشر برگ زیتون : 343-349.
 
ج: اسناد
- واحد حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، 1391، پرونده های موجود در آن واحد از سالهای 1382 الی 1391