اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

چکیده
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه‌های هم‌عرض یا در دادگاه‌های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال‌ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت‌های ذکر شده و نقص بیان قانون‌گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Relationship of actions in Civil trial

نویسنده [English]

  • Mahdi Hassanzadeh
Associate Professor Professor, Department of Law, Qom University
چکیده [English]

 
Abstract
Upon some articles of civil procedure code (as articles 17, 84, 89 and 147)the  relationbetween the actions and its effects on trial has been considered. These effects are differentin accordance to the cases and the branches of courts; related actions in the same division of the court, related actions in different divisions of the court, related actions in parallel courts and related claims in courts with different degrees. There are some questions about the effects ofthese relations. This study deals with these questions and some arguable matters in this field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trial
  • Procedural law
  • Civil proceeding
  • Related actions
  • Parallel Court

منابع

الف. فارسی

حیاتی، علی‌عباس (1384). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. قم: سلسبیل.

زراعت، عباس (1379). منابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. تهران: خط سوم.

سلطانیان، صحبت‌الله (1388). کارگاه آموزش حقوق. ج 1 (آیین دادرسی مدنی و اجاره)، تهران: میزان.

شمس، عبدالله (1380). آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران: میزان.

شمس، عبدالله (1386). آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین). ج 3، تهران: دراک.

غفاری، جلیل (1384). آیین دادرسی مدنی (3). تهران، دانشگاه پیام نور.

متین‌دفتری، احمد (1378). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. ج 2، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

مدنی، سیدجلال‌الدین (1375). آیین دادرسی مدنی. ج 2، تهران: گنج دانش.

مردانی، نادر و حاتمی، علی‌اصغر و بهشتی، محمدجواد و حبیب‌آگهی، علیرضا، (1372). آیین دادرسی مدنی. تهران: یلدا.

معاونت آموزش قوه قضائیه، (1387). رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی. ج 1، تهران: انتشارات جنگل.

معاونت آموزش قوه قضائیه (1387). رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی. ج 3، تهران: انتشارات جنگل.

معاونت آموزش قوه قضائیه (1387). مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران: انتشارات جاودانه.

مهاجری، علی (1387). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. ج اول، تهران: فکرسازان.

 

ب: فرانسه

Couchez, Gérard et Lagard, Xavier (2011).Procédure Civile, Paris, Sirey Université., 16 ͤ edition.

Guinchard, Serge; Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique, (2010). Procédure Civile. Paris, Dalloz, 30 ͤ  édition.

Guinchard, Serge; Ferrand, Frédérique et Chainais, Cécile, (2009). Procédure Civile, Paris, Hypercours Dalloz.

Lefort, Christopher (2009). Procedure Civile. Paris, Cours Dalloz, 3 ͤ  édition.