بر اساس نویسندگان

آ

  • آرش پور، علیرضا [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
  • آرش پور، علیرضا [1] استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
  • آلبو علی، امیر [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
  • آل محمد، سیدرضا [1] دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • واعظی، سید مجتبی [1] استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
  • وروایی، اکبر [1] استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه| عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
  • ویژه، محمدرضا [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

ه

  • هاشمی، سیدمحمد [1] استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
  • همتی، زینب [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
  • همتی، مجتبی [1] استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

ی