قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contract in lieu of Hobbesian or Kantian Law Thought on Foundation of the Validity of the Contractual Content in the Iranian and French Civil Law

نویسنده [English]

  • Mehdi Shahabi
Assistant Professor of private Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
Contract is deemed to be law of the contracting parties. If the "law" be Kantian law, this means that the principle of the autonomy of the will is the basis of the validity of contractual content. Thus, other contractual principles, including the principle of good faith, equity and contractual justice (in the French Law) and the principles of negation of hardship and no harm (in the Iranian law), must be in harmony with the principle of autonomy of the will.
However, is this possible to avoid the social meaning of law which is a reflection of a naturalist view of the law of contracts and search for a new foundation for the validity of the content of a contract? If so, the place of the principle of autonomy would be reduced from a contractual foundation to a source for contractual implementation leading to the improvement of the aforementioned principles and adjustment of the contract? This research, through a comparative analysis in the Iranian and French laws, is to deal with the said question.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Contract law
  • Equity
  • Contractual Justice
  • The Autonomy of the Will