درآمدی بر نقشِ دولت در فرآیند مشارکت¬پذیری مردم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.1912

چکیده

انگارة مشارکت مردم در ادارة امور کشور، قدمتی به دیرینگی نخستین نمودهای زیستِ گروهی بشر دارد.صرف­ نظر از تبارشناسی ایدة مشارکت، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی)،محصول زایش فکر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت یکایک انسا­ن­ها در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. امروزه این حقیقتِ تاریخی گویای آن است که شهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطة میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم­گیری­ها و مدیریت سیاسی جامعه­ مشارکت نمایند. اهمیت موضوع تا جایی است که اکثر نظام­های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت، به بومی­سازی و سازمان­دهی حقوقی مشارکت در عرصة داخلی و بین­المللی روی آورده و دریافته­اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بها دهند، چهرة مطلوبی از خود ظاهر می­کنند و هرچه نسبت به پذیرش حق مشارکت مردم سخت­گیری و تحریم روا دارند، سیمایی مشارکت­ ناپذیر از خویش، به نمایش گذارده­اند. از این رو، اتخاذ رفتار مناسب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال­ پذیری قدرت، می­تواند معیاری مهم در درجة مشروعیت دولت­ها تلقی شود. بر این اساس، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت­پذیری مردم و ایجاد جامعة مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارینِ بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، در ساحت­های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی­- اجتماعی، بدان فعلیت می­بخشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction on the role of State in particibility of People

چکیده [English]

The idea of participation of people in society is an ancient plan in history of political thought that referred to first appearances of the group living of human kind.
       Apart from etymological and epistemological bag round  of term, in conception theory of “participation” is a product of modernity age and genesis democracy thought; under the protection of the intervention of each person rights in self determination of policy ,economy, sociaty and culture or to other interpretation, the third generation of human and citizenship rights, that all together are confirmative in this manner equal, freely and autonomously or narrating from performing  this rights  by social contract and with supervision of  the state.
For the present, most quantity of acceptance and attracted partnership in managing of country by all states; calculated as an agreeable standard for testing legitimacy and efficiency   between states in the global society. Therefore the states as much as they attend to acceptance of  public exciting in participation of citizens ,consequently appearance a good governance and accountable state in that politic society ; opposing their operating on reverentially and defense, to respect in case of partnerships, appearance facials from of non democratic governances or governors. Meanwhile circumstances
 
of relation between states with citizens may be considered importance factor in understanding and testing of the public authority role in attractive participation process in politic society and this show off is a new function of goverment that arranges efficiency of state in protective participation of people.
In accordance to the text, the state has a fundamentally role in participatory process in public domain and to operate on with evolution in roles and great structures in the filed of education, economy, policy, law and so on. Finally should say that, the research and analysis of all processing participation of people by state was a focal point in this thesis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self determination of peoples
  • conceptional change of participation
  • basisof paticipationary
  • functions of states in participatory process
  • Culturalization
  • Privitization
  • and institutionalization