هزینه بررسی مقالات ارسالی

 این مجله بر اساس دستورالعمل مجلات علمی دانشگاه شیراز و مصوبه هیات تحریریه، به منظور تامین هزینه های بررسی مقدماتی، داوری، ویراستاری و چاپ و توزیع و...؛ از تمامی نویسندگانی که مقالات خود را به این مجله ارسال می کنند ، مبالغی را بدین شرح دریافت می کند:

نویسندگان محترم (پس از بررسی اولیه هیات تحریریه، و درصورت قرار گرفتن مقاله در اولویت داوری این مجله)، می بایست مبلغ 100000 تومان  به حساب شماره   5672862616  بنام مرکز همایش های علمی دانشگاه شیراز، نزد بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز  و با شناسه 2400080109169  واریز و تصویر فیش واریزی به دفتر مجله ارسال فرمایند.  

در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت انتشار، لازم است نسبت به واریز 150000 تومان دیگر اقدام فرمایند.