اعضای هیات تحریریه 

 

مدیر مسئول

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز

viceresshirazu.ac.ir

سردبیر

محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

emamishirazu.ac.ir

دبیر تخصصی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

روابط بین الملل دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

farghavanishirazu.ac.ir

هیات دبیران

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

علی اصغر حاتمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

ahatamishirazu.ac.ir

محمد علی خورسندیان

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

mkhorsandianyahoo.com

محمد هادی صادقی

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

باقر شاملو

حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

baghershamloogmail.com

فضل الله فروغی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار، دانشگاه شیراز

forughiyahoo.com

فرهاد طلایی

حقوق بین الملل داتشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

dr_farhad_talaieyahoo.com

علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com

سید مجتبی واعظی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mojtaba_vaeziyahoo.com

علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

dr.alireza_yazdanianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رابرت وینته میوت

حقوق بشر استاد حقوق بشر دانشگاه کینگز کالج

www.kcl.ac.uk/people/robert-wintemute
robert.wintemutekcl.ac.uk

کامیل کویو

انسان شناسی حقوقی استاد انسان شناسی حقوقی دانشگاه پاریس 11 و عضو هیئت علمی موسسه حقوق بشر بین المللی استراسبورگ

kuyucamillegmail.com

کیس وان دام

حقوق مسئولیت مدنی استاد حقوق مسئولیت مدنی، دانشگاه ماستریخت

cris.maastrichtuniversity.nl/en/persons/cees-van-dam
cees.vandammaastrichtuniversity.nl

آندره نولکامپر

حقوق بین الملل استاد دانشگاه آمستردام

www.uva.nl/en/profile/n/o/p.a.nollkaemper/p.a.nollkaemper.html?cb&cb#Profile
p.a.nollkaemperuva.nl

بنجامین مورون

حقوق خصوصی استاد دانشگاه لیون 2

univ-droit.fr/universitaires/25013-benjamin-moron-puech
benjamin.moron-puechuniv-lyon2.fr

ویراستار

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

روابط بین الملل عضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

farghavanishirazu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

هادی صالحی

حقوق عمومی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

salehi.0306gmail.com

کارشناس نشریه

علی اصغر غفوری

کارمند دانشکده حقوق و علوم سیاسی

legalstdmagshirazu.ac.ir
07136134827