ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاحهای کشتارجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22099/jls.2020.5692

چکیده

در دهه‌های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین‌المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی متحول شده است؛ به ‌گونه‌ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین‌المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین‌المللی منع سلاح‌های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به‌ تدریج جامعه بین‌المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش‌های بین‌المللی موجب رفع کامل چالش‌های نظارتی در خصوص این‌گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش‌های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که رفع کامل این چالش‌ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان‌شمول‌سازی تعهدات بین‌المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح‌های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن‌ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین‌المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergence of Non-State Terrorist Actors: International Obligations and the Challenge of Supervision over Weapons of Mass Destruction

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Poorsaied 1
  • Mahmoud Jalali 2
1 PhD Student, Azad University, Isfahan Branch
2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan
چکیده [English]

In recent decades, the concept and nature of international security has been evolved through the emergence of terrorist non-State actors and the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) so that access to WMD by such non-State actors has become a serious threat for the international community. The lack of provisions in international documents on the prevention of WMD to deal with such threat has made the international community to take special steps in preventing access to WMD by terrorist non-State actors. Notwithstanding these international efforts has not resulted in complete removal of supervisory challenges regarding such non-State actors. In this framework, this paper, using descriptive and analytical method, examines supervisory challenges in prevention of terrorist non-State access to WMD and concludes that the removal of these challenges requires globalization of international obligations, universal and complete co-ordination and co-operation among States, international organs and organisations and the managers of the respective industries in standardization of securing the WMD related materials and supervision over their establishment. As an essential strategy, adoption of a special and comprehensive international convention on the prevention of terrorist non-State actors to access WMD has been suggested in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Documents
  • Weapons of Mass Destruction
  • Terrorist Non-State Actors
  • Supervisory Organs