مسائل حقوقی یکپارچه‌سازی منابع مشترک نفت و گاز بین بلوک‌های مجاور واقع در قلمرو ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران

چکیده

در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهره‌برداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک می‌تواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتاً هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچه‌سازی (یک‌کاسه‌سازی) شیوه‌ای است که دولت‌ها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرح‌شده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سؤال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهم‌ترین نکات مربوط به مذاکرات موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیه‌وتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Isuues of Unitization of Common Oil and Gas Resources between Adjacent Blocks Located on Iran’s Territory

نویسندگان [English]

  • Tohid Gholizadeh 1
  • Javad Kashani 2
1 PhD of Management of International Oil And Gas Contracts at Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran
2 Associate Professor at Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based upon Iranian oil and gas new contract model, contractors will be in charge of execution of exploration, appraisal, development and production operations over contract area for a period more than 20 years. As a result, it is possible that a petroleum field or structure to be common between two or more contracts areas that may cause serious physical and economic waste of resources. Unitization is a method that host governments use to avoid negative impacts of the mentioned situation. As it is first time that unitization notion is included in Iranian petroleum contracts, executive body of N.I.O.C and contractors are less familiar with it. Through this article we endeavor to explore most important issues and problems regarding negotiations on unitization agreements between contractors and analysis and discuss them from the technical and legal point of views. The results could be of help in developing  related regulations and negotiations between contractors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Oil and Gas Resources
  • Iranian Petroleum Contracts Model (IPC)
  • International Unitization
  • Domestic Unitization
  • Petroleum Field
  • Petroleum Structure
 
A.I.P.N »Unitization and Unit Operating Agreement Model -2006«, (10/19/2018), https://www.aipn.org/ forms/store/Product  FormPublic/unitization-and-unit-operating-agreement-
B.S.E.E,» Model Unit Agreement for Developoment and Production Units«,)10/19/2018), https://www.bsee.gov/sites/bse e_prod. opengov.ibmcloud.com/files/bsee-interim-document/bsee/model-unit-agreement-for-development.pdf
Derman, Andrew & Vollus, Kyle (26.4.2016) »Unitization«,
http://www.tklaw. com/files/Publication/7450c785
-022d-4a36a9cbda5897ca678b/Presentation/Publi
CationAttachment/562dbe71-7a60-4867-ab0b-
98205656af8f/Unitization%20(Derman, %20A.).Pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk ,» DTI Oil & Gas Directorate - Regulation Guidance Notes«, (10/19/2018),https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193705/eiaguidancenote.pdf
ECUADOR Model Production Sharing Contract, (2002), annex 7 of Weaver, Jacqueline Lang & Asmus, David F. (2006) » Unitizing Oil and Gas FieldsAround the World: A Comparative Analysis of National Laws and Private Contracts«, Houston Journal of International Law. Vol. 28, pp. 4-103.
Madhurendu B. Kumar (10/19/2018) »Geological Aspects of Unitization in the Petroleum Fields of Louisiana: A Brief Overview«, http://www.dnr .louisiana.gov/assets/ docs/TPG _Kumar -Articles.pdf
www.regjeringen.no ,»Norway Draft Agreement Relating to the Unitisation and Operation of the Unknown Field«,(10/19/2018) https://www.regjeringen.no/contentassets/133274c0e30f4 ad7abd475 b6d2d46e63/standard-unitavtale-eng.pdf
Polkinghorne, Michael, (2007)»Unitisation and Redetermination:Right or Obligation «? Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol 25 No 3, pp.303-323.
UNITED KINGDOM. Petroleum (Production) (Landward Areas) Regulations, 1995
Weaver, Jacqueline Lang & Asmus, David F. (2006) » Unitizing Oil and Gas FieldsAround the World: A Comparative Analysis of National Laws and Private Contracts«, Houston Journal of International Law. Vol. 28, pp. 4-103, Available at http://www.hjil.org/articles /hjil-1-28-weaver-asmus.pdf.
Eubanks, Larry & Mueller, Michael (1986) »An Economic Analysis of Oklahoma's Oil and Gas Forced Pooling Law«, NAT. RESOURCES J vol 26. Pp 469-70
Brazil (2003), Model Concession Agreement
Rush, Sean (2010) »Unitisation and Redetermination: Winning the End Game«, Memery Bank.
A.A.P.L FORM 610 – 1989 -Model Form Operating Agreement.
Prudhoe Bay Unit Operating Agreement 37.103 (Apr. 1, 1977)
Amui, Sandoval & Marienne, L. R. Melo, (May 2003) »Unitization of Oil and Gas Reservoirs«, Advisor.