بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می‌گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات‌متحده آمریکا، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد به رغم شباهت‌هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The review of Conspiracy offense in the criminal law of Iran and the U.S.A

نویسندگان [English]

  • Saed Hakimiha 1
  • Behzad Jodaki 2
  • Keyvan Ghani 2
1 Assistant Professor at Criminal Law and Criminology, Imam Hossein University, Public university in Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Conspiracy to commit a crime has always been a concern to lawyers for the sake of similarity between material and mens rea element of crime; because, for some, the only crime which is the criminal mind of a crime is criminal collusion. Accordingly, in Iran and the U.S.A law, collusion meaning the agreement between two or more to commit a crime, has been criminalized in two fields of crimes against security and other crimes. In this research while inspecting the legal provisions and a comparative approach between the two legal regimes of Iran and the U.S.A, it is tried to study the similarities and differences of constituent elements of the crime, distinctions of collusion from other similar titles, profile proceedings, strengths and weaknesses of these two regimes in relation to the mentioned crime. It seems despite the similarities in the legislative field, these two regimes are different in some cases such as evident acts, lapse of time, type of punishment and etc.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conspiracy
  • Crime
  • Security
  • Inchoate offenses
منابع
الف. فارسی
الهام، غلام‌حسین، سمیعی زنوز، حسین(1392). «جرم تبانی علیه اعراض، اموال و نفوس مردم»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 64/ 27-62.
آخوندی، محمود(1389)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
آشوری، محمد(1386)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
آقابابایی، حسین (1383)، «طرح براندازی در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان»، فصلنامه رهنمون، 9/ 137-156.
پوربافرانی، حسن(1390)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
حبیب زاده، محمدجعفر، فرهودی نیا، حسن(1384). «ملاک‌ها و آثار تشخیص اعمال مقدماتی و اعمال اجرایی جرم»، ماهنامه دادرسی، 53/ 3-9.
حبیب زاده، محمدجعفر و مؤمنی، مهدی(1389)، «جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 14/ 131-155.
زراعت، عباس(1390)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
سپهوند، امیر(1375)، حقوق جزای اختصاصی 3، قم: دارالعلم.
سماواتی پیروز، امیر (1385)، «نگرشی به جرم تبانی در حقوق جزای آمریکا»، اصلاح و تربیت، 56/ 14-17.
سمیعی زنوزی، حسین(1391)، تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان، تهران: انتشارات دادگستر.
عمید، حسن(1369)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
گلدوزیان، ایرج(1382). بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ هفتم، تهران: میزان.
غلام جمشیدی، محمدصادق، جمشیدی، مسلم، جربانی، حمید، یزدی خواه، مهدیه السادات (1392). «بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دانش انتظامی، سال شانزدهم، 37/ 51-81.
مجیدی، محمود (1386)، جرائم علیه امنیت، تهران: نشر میزان.
معین، محمد(1362)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
میرمحمدصادقی، حسین(1392)، حقوق جزای اختصاصی(3): جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.
میرمحمدصادقی، حسین(1376)، مروری بر حقوق جزای انگلستان، تهران: نشر حقوقدان.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، حبیب‌زاده، محمدجعفر و بابایی، محمدعلی(1383)، «جرائم مانع (جرائم بازدارنده)»، فصلنامه مدرس، 37/ 23-48.
الهی‌منش، محمدرضا و مرادی اوجقاز، محسن(1392)، حقوق کیفری اختصاصی(1)؛ جرائم علیه اشخاص، تهران: انتشارات مجد.
 
ب. انگلیسی
Ball, James (1971), Criminal Conspiracy: A Balance Betweenthe Protection of Society and the Rights of the Individual, 16 ST. LOUIS U. L.J.
Commonwealth v. Hunt. (1992)
Cousens, Theodore (1937), Agreement as an Element of Conspiracy, VA.L.REV, No 23.
David, Kenneth (1993), The Movement toward Statute-Based Conspiracy Law in the United Kingdom and the United States, VAND. J. TRANSNAT’L L, No 25.
Dawson v. United States.(1926)
Dennis, Ian (1977), The Rational of Criminal Conspiracy, L.Q.REV, No 40.
Doyle, Charles (2010), Federal Conspiracy Law: A Brief Overview, Congressional Research Service.
Glastonbury, Bryan and Thompson, Graham (1976), "Conspiracy, Criminal Law and Squirting", British Journal of Law and Society, Vol. 3, No 2.
Goode, Mathhew (1975), Criminal Conspiracy Law in Canada, Carswell.
Iannelli v. United States. (1975)
Kathy, Diener (2005), "Federal Criminal Conspiracy", American Criminal Law Review, Vol 42.
Kotteakos v. United States. (1946)
Krulewitch v. United States. (1949)
Lafave, Wayne (2000). Criminal Law, West Group.
Noferi, Mark (2006),"Towards Attenuation: A "New" Due Process Limit on Pinkerton Conspiracy Liability", American Journal Criminal of Law, Vol. 92.
Orchard, Gerald (1974), Agreement’ in Criminal Conspiracy, CRIM. L.R. No. 2.
People v. Marsh. (1975)
Scheb, John, (1999), Criminal Law, Wadsworth Publishing Company.
Smith, J.C. & Hogan, Brian (1988), Criminal Law, Butterworths.
Stuart, Don (2001), Canadian Criminal Law, Carswell.
United States v. Ballistrea. (1996)
United States v. Bornman. (2009)
United States v. Calderon. (2009)
United States v. Dedman. (2008)
United States v. Douglas. (2008)
United States v. Hernandez-Orellana. (2008)
United States v. Iribe. (1997)
United States v. Johnson. (2010)
United States v. LaSpina. (2002)
United States v. Mincoff. (2009)
United States v. Payne. (2010)
United States v. Rodriguez. (2008)
United States v. Root. (2009)
United States v. Saybolt. (2009)
United States v. Seher. (2009)
United States v. Spotted Elk. (2008)
United States v. Stewart. (2009)
United States v. Tran. (2009)
United States v. Upton. (2009)
Virgo, Graham (2006), "Laundering Conspiracy", The Cambridge Law Journal, Vol. 65, No 3.
Williams, Glanville (1961), Criminal Law: The General Part, 2nd Ed, Stevens & Sons.