بررسی ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1568

چکیده

در زمینه ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دو نظریه مطرح است. یک نظریه آن است که این تعهدات ماهیتا دوجانبه هستند بدین معنی که میتوان آنها را مجموعه ای از روابط دوجانبه یا متقابل بین اعضا تلقی کرد و لذا آثار حقوقی آنها باید بر اساس قواعد مربوط به تعهدات دوجانبه در حقوق بین الملل ارزیابی گردد. این نظریه بر این باور استوار است که هدف تعهدات این سازمان تجارت است و تجارت امری ماهیتا دوجانبه و متقابل است. بعلاوه این تعهدات قابل قیاس با تعهدات حقوق بشری که ماهیتا چندجانبه میباشند نیستند. بنابراین روابط میان دولتهای عضو اساسا ماهیت دوجانبه دارد و مستقل از یکدیگرند. نظریه دیگر آن است که تعهدات این سازمان ماهیتا جمعی یا چند جانبه هستند زیرا هدف اساسی آنها حمایت از انتظارات جمعی در زمینه سیاست تجاری دولتهاست و لذا یک منفعت جمعی برتر از منفعت فردی اعضا مد نظر است. این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و به این نتیجه میرسد که تاکید بر تشکیل نظام چندجانبه در اسناد سازمان، اصل ملت‌های کامله الوداد مقرر شده در ماده یک گات، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی نهاد حل اختلاف نشان می‌دهند که این تعهدات ماهیت چند جانبه یا جمعی دارند و اجرای اصل توسعه، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و ضعیف، برقراری نظام اجباری حل و فصل اختلافات و ایجاد نهاد ویژه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو از آثار پذیرش ماهیت چندجانبه تعهدات اعضاء آن به‌شمار می‌رود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Legal Nature of WTO Obligations

چکیده [English]

There are two different views about the legal nature of the WTO obligations. One view is that the obligations are bilateral by nature. It means that the obligations can be considered a ‘series of bilateral or mutual relations’ between State members and should be analyzed on the basis of the rules concerning bilateral obligations under the international law. This view is based on the idea that the object of WTO obligations is ‘trade’ which is bilateral in nature. In addition, these obligations are not comparable to human rights obligations which are multilateral in nature. Therefore, the relations between member states are essentially bilateral in character and therefore independent of one another. The other view is that WTO obligations are collective or multilateral because their principal object is the protection of collective expectations about the trade-related policy of governments and accordingly they are provided for the common interest and not for the individual interests of the States concerned. This article deals with these two different views and concludes that the emphasis made on the formation of a multilateral system in the organization instruments, the Principle of the Most Favoured Nation (MFN) obligation in GATT (Article I), the law making process as well as the judicial precedent of dispute settlement body indicate that the obligations are multilateral or collective in character. The implementation of the principle of development, special and different treatment to weak and developing countries, creation of compulsory dispute settlement system and the formation of the a body to survey the trade policy of the members are the results of adopting the multilateral nature of WTO obligations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organisation (WTO)
  • Obligations
  • Bilateral and Mul