موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 60
51. استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-91

سعید حبیبا؛ سمانه محبی فرد


54. چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-26

محمد مهدی الشریف؛ نصر اله جعفری خسرو آبادی


56. بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-168

محمد روشن؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ سید محمدمهدی خلیل زاده


57. تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-27

حمید ابهری؛ رضا زارعی


58. اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-149

مهدی حسن زاده


59. اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-98

علی اصغر حاتمی؛ سیده فاطمه زبرجد