نویسنده = حسامی شهرضایی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-67

علیرضا باریکلو؛ زینب حسامی شهرضایی