نویسنده = تقی زادگان، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-98

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ راضیه تقی زادگان