نویسنده = شاکری، ابوالحسن
تعداد مقالات: 2
1. جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-127

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


2. تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 129-156

ابوالحسن شاکری؛ سید مسود حیدری