نویسنده = نجات زادگان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-139

ابراهیم رهبری؛ سعید نجات زادگان؛ حمید نجات زادگان