نویسنده = علی زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-25

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده