نویسنده = فروغی، فضل اله
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 303-337

علی نجیبیان؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ شهرام ابراهیمی


2. قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 257-291

محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ بهزاد جودکی


3. بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 183-213

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


4. ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 171-203

فضل الله فروغی؛ رضا رحیمیان