نویسنده = حاجی ده آبادی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی


2. مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-123

احمد حاجی ده آبادی