نویسنده = طباطبایی، سید محمد صادق
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 137-172

فاطمه کریمی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ محمدمهدی الشریف


2. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی