نویسنده = صالحی مازندرانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 205-234

پیام محمدی میرعزیزی؛ محمد صالحی مازندرانی