نویسنده = ابراهیمی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 303-337

علی نجیبیان؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ شهرام ابراهیمی