نویسنده = صادقی، محمد هادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 303-337

علی نجیبیان؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ شهرام ابراهیمی


2. قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 257-291

محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ بهزاد جودکی


3. بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 99-122

محمد هادی صادقی