دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1398، صفحه 1-266 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران

صفحه 1-35

فرشته احمدی‌نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی