دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1397، صفحه 1-258 
6. آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

صفحه 159-194

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


8. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی