دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1397، صفحه 1-344 
5. پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

صفحه 129-160

الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی