دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1396، صفحه 1-278 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

صفحه 1-25

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


3. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی


5. انتقال موافقتنامه داوری

صفحه 97-127

علی رضایی؛ میلاد امیری


10. وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

صفحه 249-278

جعفر قاسمی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی