دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1396، صفحه 1-310 
3. بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

صفحه 51-81

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی


5. بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

صفحه 117-146

رضا حق پناه؛ سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی