دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1396، صفحه 1-275 
5. بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف

صفحه 109-139

ابراهیم رهبری؛ سعید نجات زادگان؛ حمید نجات زادگان


9. استناد به روح قانون در دادرسی

صفحه 227-241

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی