دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1395، صفحه 1-162 
6. مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

صفحه 117-133

سعید محسنی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی