دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1395، صفحه 1-213