دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-199 
2. تبیین فلسفی عقد معلق

صفحه 29-56

سیروس حیدری؛ عبدالله تقدسی


6. بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه

صفحه 137-171

بختیار نصیری اوانکی؛ کزیم عبدالهی نژاد؛ حسین صابری