دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-194 

مقاله پژوهشی

1. ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی

صفحه 1-27

هادی احتشامی؛ محمد مهدی رهبری