دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-258 

مقاله پژوهشی

1. چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)

صفحه 1-26

محمد مهدی الشریف؛ نصر اله جعفری خسرو آبادی