دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-196 
6. بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 151-168

محمد روشن؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ سید محمدمهدی خلیل زاده