دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین‌المللی

صفحه 1-33

علی حسن بابایی؛ احمدرضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده