ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد، واحد ساوه.

2 عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدساوه، ایران

10.22099/jls.2020.5691

چکیده

با وجود جدّی‌بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد کیفری به‌ دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به ‌عنوان رکنی عینی، مهم‌ترین سازوکار اولویت‌بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می‌رود. در عین‌ حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه‌های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت‌های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته‌های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه‌های ارزیابی قاعده شدت به شمار می‌روند. لیکن رویکرد دوگانه‌ای در به‌کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی ‌که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت‌ها و قضایا به‌خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر‌بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of the rule of severity in the proceedings of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Alihasan Babari 1
  • Ahmad Reza Towhidi 2
  • Mahmoud Ghaumzadeh 3
1 PhD Candidate
2 international law Department , law faulty Qom university
3 Professor of jurisprudence and Islamic law, Islamic Azad University, Sawah, Iran
چکیده [English]

Despite the seriousness of the nature of all crimes under the jurisdiction of the International Criminal (ICC), due to its limited capacity to deal with all of them. Adequate intensity, as the objective element, is the most important mechanism for selecting and prioritizing crimes and the condition of the court. At, the lack of definition of this criterion and its components in the Rome Statute has given rise to a different interpretation of it. The key question is, what is the criterion for assessing the severity of the acceptance of cases under the jurisdiction of the Court, and what threshold of severity is required? In response to this issue, the scope, the nature, impact, and manner of committing a crime and rank or the role of the perpetrator are components of the assessment of the rule of severity However, in the criteria of assessment, and the level of severity thresholds in the divine divine approach. "Acceptance of the situation" and "acceptance of the case" are not the same criteria, while according to the statute, two different assessments of the concept of an intensity are not acceptable In addition, there is disagreement over the threshold of severity. Although the Tribunal's function in recent years has shown a diminution of views, the concept, criterion and scope of this rule and the threshold for the selection of clear claims are unclear, and the legitimacy of the Court is challenged. This issue has been investigated by descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Law
  • International Criminal Court
  • Sufficiency
  • Admissibility