مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی‌ و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی ‌و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این ‌همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می‌کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق فرانسه را به‌عنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بین‌المللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ‌ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راه‌کارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of Limitations of Financial Rights of Neighboring Rights Copyright

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan 1
  • Saeed Mohseni 2
چکیده [English]

The owners of neighboring copyrights have exclusive economic rights. Nevertheless, some limitations such as rights of free speech, freedom of information access and other personal benefits caused by public interests come to limit these rights. Part of these limitations can be categorized as the exceptions which do not need to pay any consideration. However, another parts require to follow certain rules and call for compensation. This article explains the limitations set forth in French Law since France has pioneered this area of law.. following that,  a comparative enquiry is made into the Iranian bill of "Protection of Intellectual Properties" enacted in 2014 (1393). In the light of this comparative study, some solutions will be proposed for amending the existing rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighboring rights copyright
  • Copyright
  • Artists' economic rights exceptions
  • compulsory license