مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس­جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش­های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می‌شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه­ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی­های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinant Components of Position of Head of State

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza AleMohammad 1
  • Mohammad Hashemi 2
چکیده [English]

All states in the world, usually, have a “head of state”. Depending on the political system which may be republic system or monarchy system, the head of state may be called “president” or “king”. Now the subject is that various heads of states with various titles have different positions. Indeed, in some states there is a quite powerful head of state with a real executive position and in others the head of state has just a non-executive and ceremonial position. In this paper, it is remarked that the difference between positions of various heads of states is not only result of powers of head of state. Indeed, position and “power” of a head of state does not mean his/her “powers”. So, the position and power of a head of state is resultant of some legal and non-llegal elements that one of them is powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • head of state
  • constitutional law
  • power
  • direct election
  • powers
  • responsibility