بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق, دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

چکیده

محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت‌ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن‌ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می‌شود و یا از حجاب شرکت عبور می‌شود و به تبع آن مدیران‌ یا سهامداران به‌طور مستقیم ‌یا غیر‌مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می‌شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا، توسعه فراوانی ‌یافته است و رویه قضایی این کشور‌ها ضمن پای‌بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر ‌جا این قاعده مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته‌اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت‌های تجاری و تشکیل شرکت‌های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه‌مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Basics of Piercing the Corporate Veil in English, US, and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ahmadinia 1
  • Rasul Mazaheri Kuhanestani 2
  • Manouchehr Tavassoli Naeini 3
چکیده [English]

Limited liability of shareholders in companies as the primary rule has abundant legal effects and benefits. but, there are several basic situations in which the corporate veil is removed and consequently the managers or the shareholders directly or indirectly, individually and jointly, must account for the payment of debts and fulfillment of obligations of the company. These basic situations have developed in common law especially in England and the United States and the case law in the named countries. Considering the current growth of corporations the Iranian law, and also the necessity of confronting to the instrumental use of companies and the phenomenon of paper companies, it seems vital to draw on the jurisprudence of some states such the United Kingdom and the United States to broaden the scope of directors’ liability in the Iranian commercial law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limited liability rule
  • piercing the corporate veil
  • crossing the corporate veil
  • corporate groups
  • instrumentality doctrine
  • representation theory