بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به‌جز متن مکتوب، لایه‌های دیگری نیز دارد که به آن‌ها اصول نانوشته قانون اساسی می‌گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می‌شوند که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها مفهوم رویه‌های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می‌کند با طرح پرسش از مفهوم رویه‌های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم‌عرض را مورد بررسی قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Constitutional Convention In Constitutional Law

نویسنده [English]

  • Fardin Moradkhani
Assistant professor in public law, bu ali sina university, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The constitution, as one of the key concepts of public law, is a multifaceted concept. The Constitution, apart from the written text, has other layers that they call the unwritten principles of the constitution. These principles cover a wide range of areas, one of the most fundamental of which is constitutional conventions. They are both in the States of the written constitution and States of unwritten constitution. Understanding the constitution without knowing these key concepts is incomplete. This article attempts to clarify the various aspects of this fundamental concept by descriptive and analytical methods and As the complexity of the concept shows Review the theoretical foundations, their functions, and its relation to equivalence concepts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutional convention
  • constitutional custom
  • constitution
  • constitutional law

الف. فارسی

اردان، فیلیپ (1389) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ترجمه رشید انصاریان، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

بوساک، مانون آلتوگ (1397 منتشر نشده) «عرف اساسی رویکرد نظری و عملی (نمونه فرانسه)» ترجمه سید ناصر سلطانی، سخنرانی در دانشگاه پردیس فارابی قم.

پروین، خیرالله (1395) «درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی»، پژوهش‌های فقهی، دوره دوازدهم، شماره 2، صص 229-256.

پروین، خیرالله (1392) «از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره 43 شماره 2، صص 91-110.

ریآلز، استفان (منتشر نشده) «تحولات جایگاه حقوقی عرف اساسی در حقوق اساسی فرانسه»، ترجمه سیدناصر سلطانی.

سلطانی، سیدناصر (1396) «اعتبار سنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال ششم، پاییز و زمستان، شماره 3، صص 91-110.

عباسی، بیژن (1385) «عرف در حقوق اساسی»، حقوق اساسی، شماره 6 و 7، صص 161-169.

کاپیتان، رنه (1396) «عرف اساسی»، ترجمه سید ناصر سلطانی، مندرج در از حق‌مداری تا حکومت قانون؛ مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد محمدی گرگانی، تهران: انتشارات گنج دانش.

کاپیتان، رنه (منتشر نشده) حقوق اساسی نانوشته، ترجمه سیدناصر سلطانی.

کاتوزیان، ناصر (1378) مقدمه علم حقوق: تهران: شرکت سهامی انتشار.

لاسال، فردیناند (1390) «قانون اساسی چیست؟»، مجله مهرنامه، شماره 13، صص 41-47

 

ب.انگلیسی

Albert, Richard (2016) “Quasi Constitutional Amendments”, Buffalo Law Review, Vol. 65, pp.739-770.

Albert. Richard (2015) ”How Unwritten Constitutional Norms Change Written Constitutions”, Dublin University Law Journal , No 38 (2), pp.386-417.

Barchet, Bruno (2015) A History of Western Public Law: Between Nation and State, London: Springer Press.

Barnett, Hillarie (2010) Understanding Public Law, London: Routledge and Cavendish Publishing.

Bartlett, Gail, Michael, Everett (2017) “The Royal Prerogative”, Briefing paper, House of Commons Library, London.17August. pp.1-25 available in:https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing /Summary/SN03861

Binnie, Ian (2011) Justice Charls Gonthier and the unwritten principle of constitution, Notes Prepared for an Address to be Delivered at a Celebration of the Life and Work of Justice Charles. Gonthier to be Held at McGill University on May 2002. Available in: http://www.cisdl.org/wp-content/uploads/2018/05/Confrence_ Charles_D_Gonthier_-_Ian_Binnie.pdf

Caulfield, Megan (2012) “Constitutional Convention in the U.K: Should They be Codifies”, Manchester Study Law Review, Vol. 12, pp.42-48.

Corwin, Edward (1921) The Constitution and What it Means Today, Second edition, New Jersey: Princeton University Press.

Dicey, Albert (1982) Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Liberty Classe Press.

Elliott, Mark, David Feldman (2015) Public Law, Cambridge: Cambridge University Press.

Gerken, Heather K. (2007) “The Hydraulics of Constitutional Reform: A Skeptical Response to Our Undemocratic Constitution”, Drake Law Review, No. 55, pp.925-951.

Ginsburg, Tom, James Melton, Zachary Elkins (2009) The Endurance of National Constitutions, New York: Cambridge University Press.

Griffin, Stephan (2006) “Constituent Power and Constitutional Change in American Constitutionalism”, Tulane Public Law Research Paper, No. 06-12, pp.1-30.

Grimm, Dieter (2016) Constitutionalism (Past,Present, Future), New York: Oxford University Press.

Haberle, Peter (2000) “The Constitutional State and its Reform Requirements”, Ratio Juris Jurnal, Vol. 13, Issue 1, March. pp.77-94.

Heard, Andrew  David.(2014) Canadian Constitutional Conventions: The Marriage of Law and Politics, Torento: Oxford University Press.

Heard, Andrew David (2015) “Constitution Convention and Witten Constitution: the Rule of Law Implication in Canada”, Dublin University Law Journal, Vol. 38 (2), pp.331-361.

Heard, Andrew David, (1995)”Constitutional Convention and Election Campaigns”, Canadian Parliamentary Review, Vol. 18, No. 3, pp.19-22.

Jacobsohn, Gary J. (2006) “Constitutional Identity”, The Review of Politics, No. 361. pp. 361-397.

Jenings, Ivor (1959) The Law and the Constitution, London: University of London Press.

lesuear, Anderew, Javan Herberg. Rosalind English (1999) Principle of Public Law, London: Cavendish Publishing

Loughlin.Martin (1992) Public Law and Political Theory, Oxford: Clarendon Press.

Loveland, Ian (2012) Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction, Six Edition, London: Oxford University Press.

Lutz, Donald, (2007) Principles of Constitutional Design, New York: Cambridge University Press.

Marshall, Geoffrey (1984) Constitutional Conventions: The Rules and Forms of Political Accountability,  New York: Oxford University Press.

McIlwain, Charles Howard. (1947) Constitutionalism: Ancient and Modern, New Jersey. Published by Liberty Fund. E Book.

Munro, William Bennett (1930) The Makers of the Unwritten Constitution. Fred Morgan Kirby Lectures, New York: Lafayette College.

Murphy, Walter. James E. Fleming, Sotirios A. Barber, (1986) American Constitutional Interpretation, New York: Foundation Press.

European Comission for Democracy through Law- the Venice Commission of the Council of Europe (2009) Final Draft Report on Constitutional Amendment Procedure. Strasburg. available in: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2009)168-e

Passchier, Reijer (2017) Informal Constitutional Change: Constitutional Change without Formal Constitutional Amendment in Comparative Perspective, Amsterdam: Ipskamp Press.

Passchier, Reijer, Giuseppe Ferrari. Wim J. M. Voermans (2018) ”The Dutch Constitution beyond 200: Tradition and Innovation in a Multilevel Legal Order”, Eleven International Publishers, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3116161

Preuss, Ulrich K. (1995) Constitutional Revolution: The Link Between Constitutionalism and Progress, London: Humanities Press.

Roznai,Yaniv (2017) Unconstitutional Constitutional Amendment: The Limits of Amendment Powers, New York: Oxford University Press.

Shigong, Toing (2010) “Written and Unwritten Constitution: A New Approach, the Study of Constitutional Government in China”, Modern Chani Journal, Vol. 36, No. 1, pp. 12-46.

Thorpe, Francis N. (1902) The Constitutional History of the United States, Chicago: Callaghan & Company Press.

Tomkins, Adam (2003) Public Law, London: Clarendon Law Press.

Tushnet, Mark (2004) “Constitutional Hardball”, John Marshall Law Review, No.37, pp.523-553.

Wheare, Kenneth Clinton (1951) Modern Constitutions, New York: Oxford University Press.

Whittington, Keith (2013) “The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States”, University of Illinois Law Review, No. 5, pp.101-124.

Yong.Ernest (2007) “The Constitution Outside the Constitution”, Yale Law Journal, No. 117, pp. 408-473.