انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه قم

چکیده

بیت‌المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره‌ای از تاریخ بوده که مناقشه‌ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل‌آویو به بیت‌المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت‌های آمریکا از اجرای آن با تعلیق‌های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت‌المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین‌المللی بوده است که قدر متیقن آن‌ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت‌المقدس شرقی اکنون در جامعه بین‌المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل چه آثاری دارد؟ یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین‌الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت­های غیرقانونی و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Transfer of the US Embassy to the Occupied Territories of Palestine from the Point of View of International Law

نویسندگان [English]

  • Amir Maghami 1
  • Mohammad reza Mellat 2
  • Masoud Ahsan Nejad 2
1 Assistant Proffessor in international law , Shahid Ashrafi Esfahani University, Isfahan, Iran
2 Phd Student In International Law, University Of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Al-Quds (Jerusalem) is a sacred city  among Abrahamic religions of Islam, Christianity and Judaism. It has been subject of many conflicts during the history from past to the present. The United States of America in 1995 during the peace process between Palestine and Zionist regime passed the Embassy Act under which the U.S embassy relocation from Tel-Aviv to al-Quds was approved. This act was suspended by U.S administrations until Trump administration issued an executive order in this regard in December 2017. Being considered by different international instruments and forums, the emphasis is added that the situation in the city is that of under-occupation since 1967 meaning that the East al-Quds is under the illegitimate authority of occupying power (although the authors believe that the whole lands of Palestine are occupied). Therefore, the present paper seeks international legal analysis of the relocation of U.S embassy to al-Quds. That is contrary to international regulations including the laws regarding holy places, customary international law, international law on occupation, the obligation of non-recognition of illegitimate situations and obligations arising from UN general assembly and Security Council resolutions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Quds (Jerusalem)
  • Palestine
  • Occupation
  • Obligations of Occupying Power
  • Embassy Act
  • the Capital City
 
الف.فارسی
باقرزاده، محمدرضا (1380) «علل خودداری از شناسایی اسرائیل از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، معرفت، 40، صص 116-113.
دانشفر، بهزاد (1393) «بررسی آثار ساخت دیوار حائل بر تشکیل کشور فلسطین»، مطالعات فلسطین، 24، صص 89-108.
دهقانی پوده، حمیدرضا (1389) «تحولات قدس و سازمان ملل متحد» ، مجله سیاست خارجی، 92، صص 200-183.
دوست محمدی، احمد (1382) «ساکنان و صاحبان اولیه و اصلی سرزمین فلسطین»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 72، صص 98-65.
زمانی، سید قاسم (1378) «حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اشغال سرزمین‌های ایران در جنگ تحمیلی»، سیاست دفاعی، 28، صص60-33.
صلح‌چی، محمدعلی (1385) «اعتبار قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطین و اسرائیل»، پژوهش‌نامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره اول، 46، صص 58-39.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1384) «بررسی نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی». مجله حقوقی گواه، 4، صص 57-54.
طباطبایی، سید احمد و محبی، داود (1393) «حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی»، فصلنامه پژوهش روابط بین‌الملل، 11، صص 162-129.
طهمورثی، اسماعیل (1397) "جنگ حقوقی فلسطین علیه اسرائیل، ظرفیت‌ها، تهدیدها، الزامات و راهکاره» http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/free-menu-pajohesh/
کمیسیون ملی یونسکو ایران (1397) «یونسکو برای سومین بار، رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرد» http://fa.irunesco.org/یونسکو-برای-سومین-بار،-رژیم-اشغالگر-قدس
لسانی، حسام‌الدین و منفرد، مهوش (1396) «تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, 6، صص 276-245.
هاشمی، سید محمدعلی (1394) «مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین‌الملل»، میقات حج، 93، صص 44-21.
والاس، ربکا (1387) حقوق بین‌الملل، جلد 2،  ترجمه سید قاسم زمانی، تهران: شهر دانش.
 
ب.انگلیسی
Bellinger, John.   (2017, 05 06). The Security Council Resolution on Syria: Is it Legally   Binding? (201705,18)Retrieved, from Lawfare:   https://www.lawfareblog.com/security-council-resolution-syria-it-legally-binding
Bruno, Simma.   (1994). The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford   University Press.
Cattan, Hennry.   (1981). "The Status of Jerusalem under International Law and   United Nations Resolutions". Journal of Palestine Studies, 10.
Cortellessa,   Eric.(2017) Trump signs waiver, won’t move US embassy to Jerusalem. (2017, 08   01).  Retrieved from   https://www.timesofisrael.com/trump-signs-waiver-to-keep-us-embassy-in-tel-aviv/  
D’Amato,   Anthony. (2012) "Israel’s Borders under International Law",   Northwestern University School of Law Public Law and Legal Theory, series,   No.06-34.
Eva, Kassoti.   (2015). The Juridical Nature of Unilateral Acts of States in International   Law. Leiden/Boston: Brill Nijhoff.
Hirsch, Moshe.,   Housen-Couriel, Deborah., & Lapidot, Ruth. (1995). Whither Jerusalem?:   Proposals and Positions Concerning the future of Jerusalem. Netherlands:   Martinus Nijhoff Publishers.
Joyner, Daniel..   Legal Bindingness of Security Council Resolutions Generally, and Resolution   2334 on the Israeli Settlements in Particular. (2017, 01 09) Retrieved from   Ejil Talk: https://www.ejiltalk.org/legal-bindingness-of-security-council-resolutions-generally-and-resolution-2334-on-the-israeli-settlements-in-particular/
Lopez Clara and Sterling Joe (2017)   "Guatemala to move embassy to Jerusalem” (2018, 01, 02) (http://edition.cnn.com/2017/12/24/middleeast/guatemala-jerusalem/index.html)
Milanovic, Marco, “Palestine   Sues the United States in the ICJ re Jerusalem Embassy”, (2018, 02, 10)   https://www.ejiltalk.org/palestine-sues-the-united-states-in-the-icj-re-jerusalem-embassy/
Öberg, Marko   Divac. (2006) "The Legal Effect of Resolutions of the UN Security   Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ", The   European Journal of International Law, 16, pp. 879-906.
Organisation of   Islamic Cooperation . (2017). Final Communique Extraordinary Islamic   Summit Conference on Al-Quds Ash-Sharif. Istanbul, Turkey.
Prolonged   Occupation and Article 6(3) of the Fourth Geneva Convention (2015) Why the   International Court Got It Wrong Substantively and Procedurally. (2015, 05   16). Retrieved from Ejil Talk:   https://www.ejiltalk.org/prolonged-occupation-and-article-63-of-the-fourth-geneva-convention-why-the-international-court-got-it-wrong-substantively-and-procedurally/
President   Trump’s Historic Change of U.S. Policy toward the Status of Jerusalem. (2017,   12 06). Retrieved from advocacy: https://advocacy.ou.org/
Sayej, Loureen (2017) . President Trump’s   Recognition of Jerusalem: A Legal Analysis. (2017, 12 11).  Retrieved from Oxford Human Rights Hub:   ohrh.law.ox.ac.uk/president-trumps-recognition-of-jerusalem-a-legal-analysis/
Scott ,   Anderson., & Schwartz, Yishai (2017) How to Move the U.S. Embassy to   Jerusalem. (2017, 11 30). Retrieved from Forein Policy:   http://foreignpolicy.com/2017/11/30/how-to-move-the-u-s-embassy-to-jerusalem/
Stefan, Talmon   (2017) the legalizing and legitimizing general assembly resolutions, 201.   (2017, 06 11).Retrieved from The American Society of International Law:   https://www.asil.org/blogs/legalizing-and-legitimizing-function-un-general-assembly-resolutions
Stoutenburg,   Jenny Grote (2015). Disappearing Island States in International Law,. Brill   Nijhoff.
 
ج.اسناد
A/RES/2253. (1967, 6 4). (2017,06,03) Retrieved from UNISPA: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A39A906C89D3E98685256C29006D4014
ICJ Reports,. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970).
ICJ, 28 September 2018” The State of Palestine institutes proceedings against the United States of America” (2017, 12, 20) https://www.icj-cij.org/files/case-related/176/176-20180928-PRE-01-00-EN.pdf
ICRC. (2001, 08 07). mplementation of the Fourth Geneva Convention in the occupied Palestinian territories: history of a multilateral process (1997-2001) . Retrieved from International Committee of the Red Cross : https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5fldpj.htm IV Geneva Convention.
Knesset. (December 1949). Record of the Knesset Proceedings (Vol. vol 3 ). Israeil
Legal Consequences for States of the continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004]
North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969
Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947. (2000, 05 13). (2017,03,20)Retrieved from 1948: LEST WE FORGET.: http://www.1948.org.uk/un-resolution-181.
Resolution 181: The Partition Resolution of 29 November 1947. (2000, 05 13). Retrieved from 1948: LEST WE FORGET.: http://www.1948.org.uk/un-resolution-181/
Update of the List of World Heritage in Danger (Retained Properties). (2017, 12 01). Retrieved from UNESCO: http://whc.unesco.org/en/decisions/6926
UN General Assembly Resolution
UN Security Council Resolution UN SC.. United Nations Position on Jerusalem Unchanged, Special Coordinator Stresses, as Security Council Debates United States Recognition of City. (207, 12 08)Retrieved from UN SC: https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
UN SC. “United Nations Position on Jerusalem Unchanged, Special Coordinator Stresses, as Security Council Debates United States Recognition of City.” (207, 12 08).  Retrieved from UN SC: https://www.un.org/press/en/2017/sc13111.doc.htm
UN, 21 December 2017,” General Assembly demands all States comply with UN resolutions regarding status of Jerusalem” (2018, 01,05)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330
Update of the List of World Heritage in Danger (Retained Properties). (2017, 12 01). Retrieved from UNESCO: http://whc.unesco.org/en/decisions/6926