مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه‌ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف‌نظر از نتیجۀ تصمیم‌گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت ادارۀ امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام‌داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین‌صورت، مدیران حرفه‌ای امکان مدیریت بهینۀ شرکت‌ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم‌گیری و اعمال صلاحیت می‌شود. بدین ترتیب قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای باید به مثابه قاعده‌ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعدۀ مزبور نباید با قاعدۀ مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه‌ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Directors ‘Liability in Light of Business Judgment Rule, with emphasis on Delaware’s Laws.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltani 1
  • Vahideh Gholami 2
1 Assistant Professor, Department of international commercial law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in the law of oil and gas, Department of international commercial law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Business judgment rule refers to the presumption that directors are not responsible for losses that may be suffered as a result of a decision that directors made or authorized in good faith. It protects directors from personal civil liability for the decisions they make on behalf of a corporation, even though the decision proves to be erroneous. This rule is applicable upon an examination of certain preconditions, but prevents courts to second-guess director’s decisions. The basis of this rule lays on the fact that if discretion of management of the company is referred to directors, they must be protected against claims on application of this discretion. Otherwise, management of modern companies is impossible. Therefore, this article examines the standard of liability as business judgment should be regarded as a rule which prevents courts from reviewing directors’ decisions absent grounds breach of fiduciary duties (such as of self-dealing, lack of independence or irrational decisions). This article will discuss emergence and application of business judgment rule in Delaware courts and analyzes the existence of this rule in Iran’s legal system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board
  • Directors
  • Business Judgment Rule
  • Liability
  • Control
  • Good faith
الف) فارسی
امینی، منصور و ابراهیمی، عیسی (1390)، «حسن نیت در قراردادها، از نظریه تا عمل، نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن لو»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 2، شماره 2، صص23-43.
پاسبان، محمدرضا (1395)، حقوق شرکت‌های تجاری، ویراست دوم، تهران: انتشارات سمت.
ستوده تهرانی، حسن (1396)،‌ حقوق تجارت، ج دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
عرفانی، محمود (1387)، حقوق تجارت، ج دوم (شرکت‌های تجاری)، تهران: انتشارات جنگل.
نوری یوشانلویی، جعفر و جوهر، سعید (1393)، «مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت­های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 2، صص 603-627.
 
ب) انگلیسی
American Law Institute publications, (1994), Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations, American Law institute publications, Philadelphia.
American Law Institute, (2016) Model Business Corporations Act., American Law institute, Philadelphia,
Arrow, Kenneth. J. (1974), The Limits of Organization, New York: W. W. Norton and Company.
Avi-Yonah, Rueven. S. (2005) »The cyclical transformations of the corporate form: a historical perspective on corporate social responsibility«. Del. J. Corp. l. 30, pp.767-818.
Bainbridge Stephan. M. (2002) »Why a Board? Group Decision-making in Corporate Governance« 55-VAND. L. REV., pp.1-57.
Bainbridge, Stephen M. (2004). »The Business Judgement Rule as Abstention Doctrine,« 57 Vand. L. Rev. pp.83-131
Bainbridge, Stephen M., (2003), .»Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance«, 97 NW. U. L. REV. pp.547-607.
Bainbridge. Stephen. M. (2008), The New Corporate Governance in Theory and Practice, Oxford University Press. Oxford.
Bhagat, Sanjai. & Black, Bernard. (2000), »Board Independence and Long-Term Performance« (working paper), J Corp L, 1, 27, pp.231-275
Black, Bernard. S. (1989). »Is corporate law trivial: A political and economic analysis.« Nw. UL Rev., 84, pp.542-598.
Black, Bernard. S. (2001)  »The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors«. Asia Bus. L. Rev., 33, pp.3-16
Davis, Kenneth B., Jr. (1988), »Discretion of corporate managers to do good Expense of Shareholder Gain-A Survey of, and Commentary on, the U.S. Corporate Law«, Canada-United states law journal. Vol. 13, pp. 7-77.
Dewey, John. (1926). “The historic background of corporate legal personality”. TheYalelawjournal, 35(6), pp. 655-673.
Dooley, Michael. P., (1992) »Two Models of Corporate Governance«, 47, Bus. Law, pp.461-529.
Easterbrook, Frank. H, Fischel, Daniel R, (1991), The Economic Structure of Corporate law, Cambridge, Harvard University press,
Elhauge, Einer. (2005) »Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest«, 80 N.Y.U. L. REV., pp.733- 807.
Elson, Charles. M. (2017) »Why Delaware Must Retain its Corporate Dominance and Why it May Not«, Delaware, UniversityofDelaware - JohnL. WeinbergCenterforCorporateGovernance, pp.1-20.
Fama, Eugene, & Jensen, Michael. (1983). »Separation of Ownership and Control«. The Journal of Law & Economics, 26(2), pp.301-325.
Franks, Julian. R., & Mayer, Colin. (2017). »Evolution of Ownership and Control Around the World: The Changing Face of Capitalism«. European Corporate Governance Institute, Finance working paper No.503/2017.
Gold, Andrew. S. A, (2007), »Decision Theory Approach ToThe Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, And Judicial Uncertainty«, Maryland Law review, Vol. 66, pp.398-474.
Gourvish, Terence. R., (1987), »British Business and the Transition to a Corporate Economy: Entrepreneurship and Management Structures«, 39(4) Business History, pp.18-45. 
Grossman, Adelle, (2007).»Director Compliance with Elusive Fiduciary Duties in a Climate of Corporate Governance Reform«, FORDHAM J. CORP. & FIN. L. 12, pp.393-466.
Kirby, Maurice.W., (1996), »The Corporate Economy in Britain: Its Rise and Achievements Since 1900«, in Maurice W. Kirby and Mary B. Rose (eds), Business Enterprise in Modern Britain: From the Eighteenth to the Twentieth Century «The Journal of Economic History, vol. 56, issue 04, pp.139-171.
Korn/ Ferry International, (2000), 27th Annual Board of Directors Study, pp.33-34
Lawrence A. Cunningham, (1999), »Commonalities and Prescriptions in the Vertical Dimension of Global Corporate Governance«, 84 CORNELL L. REV, pp.1133- 1183
Lewis S. Black, JR., (2007), Why Corporations Choose Delaware, Delaware, Del Dept. Of State Div. Of Corp., pp.1-23
Lowenstein, Roger. (2004), Origins of the crash: The great bubble and its undoing, London, Penguin.
Maubossin, Michael. J, (2011), »What Shareholders Value is Really About?«, 22, Harvard Business Review, pp.51-57
Means, Gardiner. C. (1932), The Modern Corporation and Private Property. New York: MacMillan.
Melvin, Aron Eisenberg, (1993), »The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law«, 62 FORDHAM L. REV.pp. 437-468
Millon, David, (1990). »Theories of the Corporation«. DukeLawJournal, pp. 201-262.
Mitchell, Sali.Tsuk, »Shareholders as Proxies: The Contours of Shareholder Democracy«, 63WASH. & LEE L. REV., pp.1503-1578.
National Association of Corporation Directors of the NACD, (1995), also (1996), Blue ribbon commission on director’s compensation, purpose, principles and best practices.
Parkinson, J.K.,( 1995), Corporate Power and Responsibility: Issues in the Theory of Company Law, Oxford., Oxford University Press.
Pitelis, Christos. N., & Sugden, R. (1986). »The separation of ownership and control in the theory of the firm: a reappraisal«. International Journal of Industrial Organization, 4(1), pp. 69-86;
Rhee, Robert. J. (2009), »Fiduciary exemption for public necessity: Shareholder profit, public good, and the Hobson's choice during a national crisis.« 17, Geo. Mason L. Rev. pp.661-736.
Rosenberg, David. (2007), »Galactic Stupidity and the Business Judgment Rule« Journal of Corporation Law, Iowa City 32.2, pp.301-322.
Sharfman, Bernard. S. (2014), »Shareholder wealth maximization and its implementation under corporate law«. Fla. L. Rev. 66, pp.389-431.
 Smith, Adam, (1776), WealthofNations, 5th edn, Book V, ch.1, New York, (Edwin Cannan, ed.1904, originally published.
Smith, D. Gordon, (2015), The Modern Business Judgment Rule, Research Handbook On Mergers And Acquisitions, Forthcoming. Boston, BYU Law Research Paper Series. No.15-09.
Smith, Terry, (2015), »What Exactly Do We Mean by Shareholders Value? Financial Times, January«, pp.6-8
Spencer, Herbert, »Railway Morals and Railway Policy«, (1854), 100 Edinburg Review, , pp. 420-461,
Sprague, Robert, & Lyttle, Aaron. J. (2010), »Shareholder primacy and the business judgment rule: Arguments for expanded corporate democracy. « 16, 1, Stan. JL Bus. & Fin., pp.1-26.
Thompson, Robert. B., & Thomas, R. S., (2004), »The new look of shareholder litigation: acquisition-oriented class actions. «57, Vand. L. Rev,, pp.133-211.
 
Cases
Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984).
BNS Inc. v. Koppers Co., 683 F. Supp. 473, 74 (D. Del. 1988).In re Citigroup Inc. S'holder Derivative Litig., 964 A.2d 124 (Del. Ch. 2009.
Bodell v. Gen. Gas &Elec. Corp., 140 A. 264, 267 (Del. 1927)
Brehm v. Eisner. 746. A2d, 262-64 (Del2000).
Casey v. Woodruff, 49 N.Y.S.2d 625, 643 (N.Y. Sp. Term 1944).
Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345 (Del. 1993)
Corwin v. KKR Financial Holdings LLC, 125 A. 3d 304, 313-14 (Del. 2015),
Cuker v. Mikalauskas, 547 Pa. 600, 692 A.2d 1042 (1997).
Disney II, 746 A.2d 244, 256 (Del. 2000) (en banc)
Disney IV, 907 A.2d 693, 699–745 (Del. Ch. 2005).
Dodge V. Ford Motors Co, 170 N.W. 668 (Mich. 1919);
Emerald Partners v. Berlin, No. Civ. A. 9700, 2001 WL 115340, at *25 n.63 (Del. Ch. Feb. 7, 2001).
In re Dow Chemical Company Derivative Litigation, No. 4349, 2010 Del. Ch. LEXIS, at *2 (Del. Ch. Jan. 11, 2010).
In re RJR Nabisco, Inc. S’holders Litig. Civ. A. No. 10389, 1989 WL 7036, at *13 n.13 (Del. Ch. Jan. 31, 1989).
Lyondell, 970 A.2d at 243.
Marony v. Applegate. 266 A.D. 412, 422, (N.Y. App. Div. 1943)
Official Committee of Unsecured Creditors of Integrated Health Services, Inc. v. Elkins. No. Civ. A. 20228-NC, 2004 WL 1949290 (Del. Ch. Aug. 24, 2004). n. 92.
Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989).
Percy v. Millaudon, 8. Mart. (n.s.) 68 (La. 1829).
Perrine v. Pennroad Corp., 487-8 A.2d 479 (Del. 1946)
Robinson v. Pittsburgh Oil Refining Corp., 126 A. 46 (Del. Ch. 1924).
Selheimer v. Manganese Corp., Spering’s Appeal, 71 Pa. 11, 20 (1872).
Shlensky v. Wrigley. 237 N.E.2d 776 (Ill. App. 1968)
Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985) (en banc).
 Spering’s Appeal, 71 Pa. at 24.
Stone v Ritter, No. 93, 2006 WL 3169168 (Del. Nov. 6, 2006).
The Walt Disney Company Derivative Litigation, Disney II, 746 A.2d 244, 264 (Del. 2000)
Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985