حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

3 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب‌ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می‌پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می‌دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می‌گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می‌دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی‌طرف برگزار می‌گردد. وکلا به‌صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می‌کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می‌شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می‌شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم‌الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Peaceful Resolution of Commercial Disputes by Mini-Trial Method

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Mohammad javad Abdollahi 2 3
1 Professor of Law, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran
2 Ph.D. Candidate of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi Campus| Department of Law, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Iran
3 Ph.D. Candidate of Private Law, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi Campus| Department of Law, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Iran
چکیده [English]

Choosing appropriate method of dispute settlement is of utmost importance considering the fact that disputes are inevitable in contracts. This paper investigates one of the Alternative Dispute Resolution in international trade law known as Mini-Trial method. Two important questions are addressed: how is dispute settlement conducted via Mini-Trial method? How is it different from other alternative dispute resolution methods? This paper shows that this method is an optional, fast, informal and confidential compromise structured with the presence of senior executives and impartialparty. The parties shall submit their case to the senior management of each party authorized to settle disputes and then settlement negotiations begin. Mini-Trial method is not only a legal method, but also a management technique to settle disputes. The result of this process would be put in practice providing both parties agree to do so.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resolution of disputes
  • Mini-Trial
  • Mini-Trial agreements
  • commercial Disputes
  • Procedure
الف. فارسی

توسلی جهرمی، منوچهر(1380-1381). «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 26 و 27: 365-382.

شیروی، عبدالحسین(1390)، «حقوق تجارت بین‌الملل»، تهران: انتشارات سمت.

شیروی، عبدالحسین(1391). «داوری تجاری بین‌المللی»، تهران: انتشارات سمت.

سربازیان، مجید و رضایی، علی(1394)، «حل و فصل اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی از طریق کارشناسی»، مجله مطالعات حقوقی، 3: 109-140.

مصلحی، علی حسین و صادقی، محسن(1383). «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف»، نامه مفید، 46: 123-150.

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم(1423)، «فقه القضاء»، جلد اول، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

 

ب. انگلیسی

Alberta Law Reform Institute (1993). “Civil Litigation: The Judical Mini-Trial”, Dispute Resolution-Special Series Discussion, Paper No.1.

Anderson, J.T. and Snipes, G.W.(1989). Stretching the Concept of Mini-Trials: The Case of Bechtel and the Corps of Engineers. Construction Law, Vol.3, 9.

Arnavas, Donald P. & Hornyak, Joseph P. (1996). "Alternative Dispute Resolution: Edition 11", Briefing Papers, Second Series, Federal Publications Inc., Washington DC.

Brown, Henry & Marriot, Arthur (2011). “ADR principles and practice”, Sweet & Maxwell, Third Edition, London.

Buhrin-Uhle, Christian (2006). “Arbitration and Mediation in International Business”, Kluwer International, Second Edition. The Netherland.

Carr, Frank & Edelman, Lester (1987). "The mini-trial: an alternative dispute resolution procedure", The Arbitration Journal, Vol.42, No.1, 7-14.

Carr, Frank, Delanoy, James T. & McDade, Joseph M. (1995). "Alternative Dispute Resolution: A Streamlined Approach to Resolving Differences", Topical Issues in Procurement Series (TIPS), National Contract Management Association, Vol. 6, No. 2.

Coulson, Robert (1987), The future of dispute resolution, Pepperdine   Law   Review, 14 (4).

Hancock, Cf. W. (1989). “Corporate Counsel’s Primer on Alternative Dispute Resolution Techniques”, in Alternative Dispute Resolution Techniques, 1.1001, 1.026.

Department of Justice, Civil Division (1992). "Guidance on the Use of Alternative Dispute Resolution for Litigation in the Federal Courts", ADR Pamphlet.

Douglas, Timothy & Davis, J.P. (1996). ''Westinghouse Claim: Brief to Admiral Giambastiani", Naval Sea Systems Command briefing papers.

Edelman, Lester, Carr, Frank & Creighton, James L. (1989). "The Mini-Trial", U.S. Army Corps of Engineer's, Alternative Dispute Resolution Series (pamphlet 1), IWR P 89­ADR-P-1.

Green, Eric D. (1982). "Growth of the mini-trial", 9 Litigation.

Femino, Dominic A. (1995). ''Mini-Trial Briefing for AMC Working Group on ADR", U.S. Army Material Command briefing papers.

Hibberd, Peter (1999). “ADR and Adjudication in Construction Disputes”, Blackwell Science, First Edition, Oxford.

J.Coe, Jr, Jack (1997). “International Commercial Arbitration”, Transnational Publishers Inc, First Edition, the United State of America.

Davis, James, F. & Lynne, Omile (1985). “Mini Trial; the Courtroom in the Boardroom”, Naval Postgraduate School, Monterey, California.

Henry, James, F. (1988). "ADR and Construction Disputes: The Mini-Trial", ASCE Journal of Constructed Facilities, Vol. 2, and No.1. 13-17.

Jockisch, Wesley c., Judge (1987). "Mini-Trial: First Impressions Notes", U.S. Army Corps of Engineer's Engineering Board of Contract Appeals.

Lewis, D. Barr (1987). “Whose Dispute is this Anyway? The propriety of the Mini Trial in Promoting Corporate Dispute Resolution”, Journal of Dispute Resolution, Article 11, 133-148.

Malika, Diana (2000). “Fundamental Procedural Guarrantees of parties to a Mini-Trial”, International Business Law Journal, No.5, 609-638.

McFadden, Danny & Lim S.C. George, (2014). “Mediation in Singapore”, Sweet & Maxwell, First Edition, Singapore.

Morgan, Steven A (1997).” The Mini-Trial; A valuable Alternative Dispute Resolution Tool for the United States Navy”, Naval Post Graduate School, California.

Office of the Chairman (1992). “Implementing the ADR Act: Guidance for Agency Dispute Resolution Specialists”, Administrative Conference of the United States, Washington, DC.

Page, Reba & J. Lees, Frederick (1988), Roles of Participants in the Mini-Trial, Public contract Law Journal, No.54, 61-75.

Redfern, Alan & Hunter, Martin (1986). “Law & Practice on International Commercial Arbitration”, First Edition, sweet & Maxwell, London.

Robertory, Robert, Gomez, Robert (1997). "Mini-Trials", Alternative Means of Resolving Disputes (draft), George Washington University Press, Washington DC.

Rudlin, D.Alan & Shebelskie, Michael R. (1988). "The Myths and Realities of Alternative Dispute Resolution Techniques", Eastern Mineral Law Institute, Vol. 9.

Susskind, Lawrence E., Babbit, Eileen & Hoffer, David (1992). "General Roofing Company", U.S. Army Corps of Engineers Alternative Dispute Resolution Series (Case Study # 9).

Klitgaard, Thomas J. & William E. Mussman (1992), “High Technology Disputes: The Mini-trial as the Emerging Solution”, Santa Clara computer & high technology law journal, Vol8, Issue 1, 1-18.

Wilkinson, J., 1990, a Primer on Mini Trial, Donovan Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book 17.