مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی‌های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی، به اعتبار آمایش قضایی و مناسب سازی آیینی است. اصل دسترسی ارزان در پی وارسی نهادهای دادرسی همچون بیمه دادخواهی، معاضدت قضایی خصوصی و سیستم وکالت اجباری است. دسترسی سریع نیز به دنبال بهره‌گیری از امتیازهای سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان دادرسی مدنی است.
در نوشتار کنونی به دنبال مفهوم شناسی اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، ویژگی‌های آن مورد ذکر و تبیین قرار خواهند گرفت. در انتها نیز جلوه‌هایی از اصل دسترسی آسان به سیستم قضایی تحت توجه قرار خواهند گرفت. لازم است تا اذعان گردد که ادبیات نوشتار مشحون از تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی با رویکرد تطبیقی و ترکیبی (هنجاری و اثباتی) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of the principle of access to justice, its features and its effects

نویسنده [English]

  • behnam habibi
Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The principle of access to justice is composed of a set of legal and organizational factors for the civil justice system to provide accessible and effective judicial services. The principle of access is one of the strategic principles in the general theory of civil procedure, which has a moral basis and a functional approach. Among the features of the principle of access to justice should be easy access, free access and quick access to the courts of law. Easy access to the allocation of resources and judicial facilities is based on judicial accountability and ritual compliance. The principle of free access comes into effect once the process of judicial proceedings, such as litigation, private litigation, and compulsory advocacy starts.
In the present paper, the concepts of access to justice will be Finally, some conclusions will be drawn on the principle of access to the judicial system. The approach taken in this essay is within the purview of comparative studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle of access to justice
  • judicial proceedings
  • quick access
  • Iranian Laws

الف. فارسی

حبیبی درگاه، بهنام، حبیبی درگاه، شهرام، واکاوی نظریه بازی‌های دادرسی مدنی با تأکید بر بازی دادرسی همکارانه، مجله فقه و حقوق، دانشگاه تبریز، دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1394

رضایی، علی، مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 8، شماره 3، پاییز 1395

 

ب. انگلیسی

Andrews,Neil,”Principles of Civil Procedure”,London,Maxwell&Sweet,1994

B. Loveday, ‘Address to EGPA Conference, Cape Sounion, Greece’, in M. Fabri et al. (eds.), “The Challenge of Change for Judicial Systems”, 2000

Barendrecht,Maurits&Van Nispen,Patricia,”Microjustice”,2007at:www.microjustice.org

Bon,G Robert, “Making Effective Rules: The Need for Procedure Theory”, Oklahoma Law Review,Vol.61

Brand A,Ronald,”Access to Justice Analysis On a Due Process Platform”,2012,p.3,at:http://ssrn.com/abstract=1984265

CEPEJ,”Access to Justice in Europe”, 2011, report prepared by the research team on enforcement of court decisions, 8th meeting

Chappe,Nathalie&Obidzinski,Marie,”Number of Courts and Access to Justice”, Université de France-Comté, CRESE,2012

Craig,P.,Paul,”Proportionality, Rationality and Review”, New Zealand Law Review,2010

Einar Himma,Kenneth,”Towards a Theory of Legitimate Access: Morality Legitimate Authority and The Right of Citizens to Access The Civil Justice System”, Washington Law Review,Vol.79,2004

Fandl,J.,Kevin,”The Role of Informal Legal Institutions In Economic Development”, Fordham International Law Journal,Vol.32,2008

Ferrand,Frederique,”The French Approach to The Globalization and Harmonization of Civil Procedure” at:Kramer,X.E,op.cit,2011

Fischman F,Robert& J B.,Ruhl,”Adaptive Management in The Courts”, Minnesota Law Review,Vol.95,No.2,2010

Furedi,Frank&Bristow,Jennie,”The Social Cost of Litigation”, center for policy studies,IMS Ltd,2012

Gramatikov,Martin,”Methodological Challenges in Measuring Cost and Quality of Access to Justice”,2007,p.2,at:http://ssrn.com/abstract=1099392

Hanycz,M.Colleen,”More Access to Less Justice:Efficiency,Proportionality and Costs in Canadian Civil Justice Reform”,CIVIL Justice Quartly,Vol.27,2008

J.M. Barendrecht & M. de Langen,” Legal empowerment of the poor: Innovating access to justice”, Washington D.C.: Brookings institution press, Innovative governance in the 21st century, 2008

Jeffrey Selbin, JEANNE Charn, Anthony Alfiery & Stephen Wizner,” Service Delivery, Resource illocation, and Access to Justice”,Thr Yale Law Journal Online,Vol.45,2012

Joy.A,Peter,”The Cost of Clinical Legal Education”,Boston College Journal of Law & Social Science,Vol.32,2012

klaming,Laura,”Access to Justice: The Quality of The Procedure”,2008,p.2,at:http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/cva/access

Kornhauser,A,Lewis,”Judicial Organization and Administration”, New York University, Law Magazine Review,7100,2011

Krishnan,Jayanth & Galanter,Mark,”Access to Justice and The Rights of The Needy in India”,Hastings Law Journal,Vol.55

M. Fabri,” Judicial Electronic Data Interchange in Europe: Applications, Policies and Trends”, Management and InformationTechnology 2003

Main O,Thomas,”ADR:The New Equity”,University of Cincinnati Law Review,Vol.74,2005

Moorhead,Richard,”Improving Access to Justice”, Civil Justice Council, Cardiff University,2008

Nichol,R.Gene,”Judicial Abdication and Equal Access to The Civil Justice System”,2009,,at:www.kiplinger.com/business

Pierre, Merlin, "L'aménagement du territoire”, Paris, Presses universitaires de France, 2002

Posner, Richard A. (1973), “An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration”, 2 Journal of Legal Studies

Rhee,Van,”The Law Delays: Essays on Undue Delay in Civil Litigation”,Antwerp and Oxford,2007

Rubinston,Robert,”A Theory of Access to Justice”, The Journal of The Legal Profession,Vol.29,2004-2005

Salama Meyerhof,Bruno,”The Art of Law & Macroeconomics”, University of Pittsburgh Law Review,Vol.74,2012

Schultz,Thomas,”Theoretical Considerations About The Future of ODR”,2003,p.3,at:http://www.online-adr.org

Solum B,Lawrence,”Procedural Justice”,op.cit,p.38. Bone G,Robert,”Making Effective Rules: The Need for Procedure Theory”,

Steiner,Eva,” French Law ”,Oxford University Press,2010

Storm,M,”The Reception and Transmission of Civil Procedural Law in The Global Society”,Apeldoorn/Antwerb,2008

Sunstein R,Cass,”Behavioral Analysis of Law”, Chicago Working Paper in Law&Economic,2012

Velicogna,Marco,”Justice Systems and ICT”,Utrecht Law Review,2007

Wilson J,Richard,”Training for Justice: The Global Reach of Clinical Legal Education”, Penn State International Law Review,Vol.22,No.421,2004

Woolf,Lord,”Access to Justice”, Interim Report,London,Stationary Office,June 1995

X.E,Kramer&C.H,Van Rhee, ”Civil Litigation in a Globalizing World”, Springer Pub,2011

 

ج. فرانسوی

Guy,Canivet,” Du principe d'efficience en droit judiciaire privé,Dalloz,Paris,2000

Jeuland,Emmanuel&Frydman,Benoit,” Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges”,Dalloz,2011

la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ),” La Qualité des décisions de justice”, 2007, p.15, Voir: www.coe.int/CCJE

Rapport de la commission de réforme de l’accès au droit ET à la justice,at:http://www.lawdocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.pdf