جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

چکیده

اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توسعه‌یافته است و از آن به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می‌شود. بر اساس اصل مذکور، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن‌ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست‌محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها است. لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stance of Precautionary Principle in the Protection of Marine Environment

نویسندگان [English]

  • Alireza Arashpour 1
  • fereshteh banafi 2
1 Assistant Professor, Law Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student in international Law, Department of Law, Islamic Azad University of Najafabad, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The precautionary principle is one of the important principles developed in the light of international environmental law and it is remembered of as one of the pillars of deterrence. According to this principle, governments can act only when their acts are not considered as the complete cause of irreversible damage to nature. Environmental risks are not considered part of natural hazards. One of the most important environmental hazards is the pollution of seas and oceans. Efforts to protect the marine environment at the international level involve all necessary measures and applying the precautionary principle, in which the common interests of international community lies. Therefore, this paper tries via investigating the position of the precautionary principle in the marine environment to study its important role in protecting the seas environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Environment
  • Precautionary Principle
  • Climate Change
  • Pollution
  • Overfishing

الف. فارسی:

آرش پور، علیرضا (1392). مسئولیت بین‌المللی نقض تعهدات زیست‌محیطی،تهران: انتشارات جنگل.

انصاری، اعظم و محمدمهدی حاجیان(1393). «اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره 7، 157-180.

جناب زاده، علی‌اکبر (1392). «جدیدترین پرونده دیوان بین‌الملل دادگستری»، پایگاه تخصصی حقوق بین‌الملل، مشاهده شده در تاریخ 18/6/96

http://internationallaw.blog.ir/1392/07/07/Aerial%20Herbicide%20Spraying%20%28Ecuador%20v.%20Colombia%29

دبیری، فرهاد؛ سید عباس پورهاشمی؛ روستا، فخرالضحی(1388). «بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین‌الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، ش 3، 213-225.

رحیمی، علی (1392). «تخریب محیط زیست با آب توازن کشتی‌ها»، گروه توسعه سرمایه‌گذاری ترابر ایرانیان، مشاهده شده در18/6/96                                http://ttico.ir/?part=news&inc=news&id=1008

رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1391). «بررسی راهبردی آموزش محیط زیست در ایران: ضرورت‌ها و تنگناها»، فصلنامه راهبرد، ش 65، 233-257

زمانی، سیدقاسم (1385). «حقوق بین‌الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی»، روزنامه آفتاب، مشاهده شده در 22/12/94

http://www.aftabir.com/articles/view/social/environment/c4c1150964013_enviroment_p2.php/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a6%db%8c

صلح­چی، محمدعلی؛ محمدی، مهرداد(1390). «تعهدات زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 46، 81-102.

ضیایی، سیدیاسر (1393). «جایگاه تعهدات زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه پژوهش عمومی، ش 42، 191-224.

طلایی، فرهاد(1390). حقوق بین‌الملل دریاها، تهران: انتشارات جنگل

طلایی، فرهاد؛ حیدری الهام(1393). «تعهدات و مسئولیت دولت‌ها در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 45، 165-200.

محمدزاده وادقانی، علیرضا(1394). «اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ش 3، 471-486.

محمدی، عباس(1393). «رویکرد احتیاط‌آمیز در امر محیط زیست و مثال دریاچه ارومیه»، خبرگزاری تحلیلی ایران، مشاهده شده در 11/8/95

http://khabaronline.ir/%28X%28amyzvoxw0wqbfd3v1uo%29%29/detail/348224/weblog/abbasmohammadi

محمودی کردی، زهرا(1392). «جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ش 41، 169-236

وثوقی فرد، بابک(1391). «قضیه سم‌پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا)؛ تریل اسملتر قرن بیست و یکم»، مجله حقوق بین‌المللی، ش. 47، 139-158.

 

ب. لاتین:

Alhaji, M. B.M. ,(2003) From Rio to Johannesburg: Reflections on the Role of International Legal Norms in Sustainable development,16 Georgetown International Environmental Law Review Fall

Arctic Monitoring and Assessment Program, (1997) Arctic pollution issue: a state of the arctic environment report (Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Program), p 161

Ashford, Nicholas et al, Jan. 23-25,(1998) Wingspread Statements on the Precautionary principle, http://sehn.org/wingspread-conference-on-the-precautionary-principle/

Bourne, (2011), Precautionary principle. http://www.eoearth.org/view/article/155337

Chaloupka, Milani, (2008) Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle?, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Elsevier, vol. 356, issue 1

Charles,Anthony T. (2001) Sustainable Fishery Systems, Oxford: Blackwell Science

Hancock, D.A. , Smith,v, Grant, A. and Beumer, J.P. (1997) Developing and Sustaining World Fisheries Resources: The State of Science and Management, CSIRO Publishing

FAO technical guidelines for responsible fisheries – integration of fisheries into coastal area managemen(1996), No. 3, para. 57

Ferrario,Filippo, (2014) the effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation, Nature Communication, Macmillan Publishers Limited. https://walrus.wr.usgs.gov/reports/reprints/Ferrario_NComm4794.pdf

Hathcock, J.N.  (2001) the Precautionary Principle: an Impossible Burden of Proof for New Products, agbioforum, http://www.agbioforum.org/vol3no4ar13hathcock.htm

Hughes, L.  (1998)Limiting the Jurisdiction of Dispute Settlement Panels: the WTO Appellate Body Beef Hormone Decision, 10 Geo. International Environmental Law Review

Lomborg, B., 2001, The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, Cambridge university press

Michaels, Patrick J. (2ooo) Computer Models, the Kyoto Protocol, and Reality...Making Sense of Nonsense, Vol. 3, No.3, Environment and Climate News, (Chicago, IL: The Heartland Institute)

Nuclear Tests (Australia v. France) (1973), I.C.J. pleadings, Vol. II, P. 108

Plaud, Sabine, (2010) Principe de precaution et Progrès Scientifique,  Éthique et économique,7(2).

Prokosch, Peter, (2016) Global Warming Impact on Arctic & Antarctic, WWF

Raffensperger, C. and Tickner, J. A. , (1999) Protecting Public Health & the Environment: Implementing the Precautionary Principle, W.D.C., Island Press

Shirvei, Abdolhossein, (2012) Precautionary Principle in the International Trade Regime: A Careful Look at the WTO's SPS Agreement, 4th International Business and Social Science Research Conference

Vidas, Davor (2000) Protecting the Polar Marine Environment: Law and the Policy for Pollution Prevention, Cambridge: University Press

Wexler, Lesley, (2006) Limiting the Precautionary Principle: Weapons Regulation in the Face of Scientific Uncertainty, university of California

Zacher, Katherina, (2009) the abiotic environment of polar marine, Botanica Marina, n.50