وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار اداری در دستگاه‌های مذکور به خدمت گرفته می‌شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می‌پردازند. بر این اساس، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می‌باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of public volunteers in Iran's Legal System

نویسندگان [English]

  • Jafar Ghasemi 1
  • Morteza Nejabatkhah 2
  • Farhang Faghih Larijani 2
1 M.A. in Public Law, Law and Political Sciences Faculty, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
2 Assistant Professor, Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Babolsar ,Iran
چکیده [English]

The public services management Act, has recognized various types of public employment in executive bodies. According to foregoing law, public employees are individuals that employed in agencies based on administrative authority's decision or contract. But a different sort of employment that has not indicate in the law is a status that individuals as public volunteers called by administrative authorities or voluntarily serve in public services or public order field, in particular conditions. However, the main subject of this study is analyzing and examining the legal status of public volunteers including the wage situation and the civil liability arose from volunteer's acts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Executive Body
  • Public services management Act
  • Public Employee
  • Volunteers
الف. فارسی

ابوالحمد، عبدالحمید(1370)، حقوق اداری ایران، تهران: نشر توس.

امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش(1387)، حقوق اداری، جلد اول، تهران: نشر میزان.

رحیمی، مجتبی(1387)، «مسئولیت مدنی دولت در فرانسه»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات فارس: 1388-1387.

زرگوش، مشتاق(1389الف)، مسئولیت مدنی دولت، جلد اول، تهران: نشر میزان.

زرگوش، مشتاق(1389ب)، مسئولیت مدنی دولت، جلد دوم، تهران: نشر میزان.

زرین قلم، اکبر(1366)، «بحثی در باب دیوان عدالت اداری»، فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری (حق)، 11- 12: 70- 43.

طباطبایی موتمنی، منوچهر(1391)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.

عباسی، بیژن(1393)، حقوق اداری، تهران: انتشارات دادگستر.

عراقی، سید عزت اله(1389)، حقوق کار، تهران: انتشارات سمت.

قاسم‌زاده، سید مرتضی(1390)، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر(1378)، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، جلد اول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

محقق داماد، سید مصطفی(1376)، قواعد فقه (بخش مدنی)، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

موسوی خمینی (امام)، روح‌الله (1375)، تحریرالوسیله، جلد سوم، مترجم سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم.

موسی زاده، رضا (1389)، حقوق اداری 1 و 2، تهران: نشر دادگستر.

هداوند، مهدی و مشهدی، علی(1388)، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات خرسندی.

یزدانیان، علیرضا(1391)، «نظریه عمومی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران»، تهران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 77.

 

ب. عربی

بحرانی، یوسف بن احمد(1380)، الحدائق، جلد بیست و یکم، قم: دفتر انتشارات اسلامی- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

جعفر، انس(2004)، القرارات الاداریه، قاهره: دار النهضه العربیه.

موسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی (1379)، الفقه الاسلامی، جلد پنجم، قم: موسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی.

 

 

ج. انگلیسی

Brudney, Jefrey L.(1999), "The Effective Use of Volunteers: Best Practices for the Public Sector", Law and Contemporary Problems, Vol. 62: 4, 219- 255.

Duffield, Todd & Jensen, Amy(2013), When May an Employee Also Serve as a Volunteer? Pro Bono Partnership of Atlanta, Inc.

Horwitz, jill & Mead, Joseph(2009), “Letting Good (and Bad?) Deeds Go Unpunished: Volunteer Liability Protection Laws and Volunteering”, Journal of Empirical Legal Studies, Vol. 6: 3, 585–635.

Gilliland II; John C.(2014), “Volunteer or Employee: What is the Difference?” The Resource Newsletter for Home and Hospice Care.

Singer, Karen G.(2014), Public sector volunteers VS. Employee and the Fair Labor Standards Act, OLSON & OLSON, L.L.P. 10th Annual Local Government Seminar.

Smith, Steven R.(2000), Volunteering and Community Service, Law and Contemporary Problems.Vol.62. No.4.

Williams, Rebecca & Killoran, amy(2010), Addressing The Risks Of Working With Volunteers, Pro Bono Partnership of Atlanta, Inc.

Young, Richard D.(2004), Volunteerism: Benefits, Incidence, Organizational Models, and Participation in the Public Sector, University of South Carolina College of Liberal Arts’ Institute for Public Service and Policy Research.